Záznam školenia: Účtovná závierka za rok 2022 v neziskových organizáciách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

O ŠKOLENÍ

Lektor:

Ing. Jana Vršková

Dlhodobo sa venuje koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva neziskových organizácií. Je autorkou viacerých publikácií a odborných článkov so zameraním na oblasť podvojného účtovníctva neziskových účtovných jednotiek. Pracuje ako hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR.

 

Čo sa na školení naučíte?

- prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh,

- inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, zaúčtovanie inventarizačných rozdielov,

- účtovanie opravných položiek a rezerv,

- účty časového rozlíšenia,

- zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov roku 2022,

- zisťovanie základu dane,

- uzatváranie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky,

- Nový výkaz účtovnej závierky pre rok 2022 – súvaha, výkaz ziskov a strát, nový obsah poznámok.

Komu je školenie určené?

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, nadácie, občianske združenia, cirkevné   školy, cirkevné organizácie, verejné vysoké školy, záujmové združenia právnických osôb, odborové organizácie a ďalšie

Povinnosti neziskových organizácií súvisiace s koncom účtovného obdobia

- povinnosť vypracovať výročnú správu,

- povinnosť auditu účtovnej závierky a výročnej správy,

- nový obsah výročnej správy v súlade so zákonom o účtovníctve (občianske združenia),

- povinnosť predložiť daňové priznanie,

- ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok podľa jednotlivých typov neziskových organizácií.

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením sprevádza expertka  Ing. Jana Vršková

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

- E-book Zákon o účtovníctve ako bonus

Zakúpením záznamu získavate neobmedzený doživotný prístup 

Forma školenia:Záznam zo školenia
Cena:59€
Rozsah:5 hodín

Po vyplnení a odoslaní formulára obdržíte informácie k platbe a následnému prístupu k videokurzu.