Záznam zo školenia
- Účtovná závierka a uzávierka
- Zdaňovanie príjmov a daňové priznanie za rok 2022 v organizáciách nezriadených za účelom podnikania
- Časté chyby v účtovníctve a v účtovnej závierke z pohľadu audítora

O ŠKOLENÍ

Lektori:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová, Ing. Michaela Vidová, Ing. Eva Rybárová

  • RNDr. Ing. Marcela Dobešová, Účtovná uzávierka a závierka
    Je renomovanou odborníčkou v oblasti ekonomiky a riadenia mimovládnych neziskových organizácií s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami. Je jednou z mála odborníkov, ktorí sa tejto náročnej oblasti ekonomiky tretieho sektora na Slovensku venujú.
  • Ing. Michaela Vidová, Zdaňovanie príjmov a daňové priznanie za rok 2022 v organizáciách nezriadených za účelom podnikania
    Má niekoľkoročné skúsenosti s metodikou dane z príjmov PO. Je lektorkou pre vzdelávacie inštitúcie, autorka odborných článkov do renomovaných odborných publikácií k dani z príjmov PO. Štátny zamestnanec MF SR spolupracujúci na tvorbe platných noriem.
  • Ing. Eva Rybárová, Časté chyby v účtovníctve a v účtovnej závierke z pohľadu audítora
    Expert so zameraním na ekonomiku, reporting, účtovníctvo, rozpočtovníctvo a analýzy. Okrem ôsmich rokov pôsobenia v štátnej sfére v oblasti rozpočtu a ekonomickej diplomacie má skúsenosti so zavádzaním nových účtovných informačných systémov, reportingom údajov pre TOP manažment medzinárodných firiem a štatutárnym auditom v podmienkach SR. 

Čo sa na školení naučíte?

1. Legislatívny rámec a zdroje financovania neziskových účtovných jednotiek

- Vlastné zdroje 
 1. z hlavnej činnosti
 2. z ekonomickej a podnikateľskej činnosti
- Verejné zdroje
 1. financovanie služieb vo verejnom záujme
 2. financovanie všeobecne prospešnej činnosti
- Dary, príspevky
- Príspevky z podielu zaplatenej dane
- Sponzorstvo, charitatívna reklama
- Verejné zbierky
2. Prípravné práce pred účtovnou uzávierkou

- Kontrola bilančnej kontinuity
- Inventarizácia – kontrola vecnej správnosti účtovníctva
- Kontrola účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
- Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok
- Vystavenie a zaúčtovanie všetkých účtovných dokladov vyhotovených v roku 2023 a súvisiacich s bežným účtovným obdobím 2022
- Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok
- Zaúčtovanie opravných položiek
- Zaúčtovanie časového rozlíšenie nákladov a výnosov, dodržanie akruálneho princípu
- Výpočet výsledku hospodárenia a zaúčtovanie dane z príjmov
3. Účtovná uzávierka a závierka

- Uzatváranie účtovných kníh
- Súvaha, výkaz ziskov a strát
- Poznámky
4. Najčastejšie chyby v účtovníctve neziskových účtovných jednotiek z pohľadu audítora

5. Analýza hospodárskeho výsledku neziskovej účtovnej jednotky

6. Zdaňovaná, nezdaňovaná činnosť, zostavenie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb

7. Návod na spracovanie daňového priznania za rok 2022

8. Praktický príklad vyplnenia daňového priznania mimovládnej neziskovej organizácie

9. Najdôležitejšie zmeny daňových právnych noriem platných pre rok 2022 a v roku 2023

10. Najdôležitejšie zmeny v účtovníctve mimovládnej neziskovej organizácie od roku 2023

Komu je školenie určené?

- Ekonómom a účtovníkom, ktorí aktívne spracúvajú účtovníctvo neziskových organizácií (platí pre všetky typy  – OZ, n.o., súkromné a cirkevné školy a šk. zariadenia, nadácie,….) a chcú správne zostaviť účtovnú uzávierku, závierku a daňové priznanie k dani z príjmov organizácie.

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertky RNDr. Ing. Marcela Dobešová, Ing. Michaela Vidová, Ing. Eva Rybárová

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- V cene záznamu je zahrnuté: e-book, editovateľné poznámky a školiace materiály

Zakúpením záznamu získavate neobmedzený doživotný prístup 

Forma školenia:Záznam zo školenia
Cena:89€
Rozsah:6 hodín

Po vyplnení a odoslaní formulára obdržíte informácie k platbe a následnému prístupu k videokurzu.