Podvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania

Komu je kurz určený? 

Pre ekonómov, účtovníkov, ktorí sa chcú uplatniť alebo už pracujú a chýbajú im praktické skúsenosti s účtovaním v mimovládnych organizáciách, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Absolvent kurzu získa všetky predpoklady na to, aby dokázal samostatne účtovať na základe princípov podvojného účtovníctva a špecifických požiadaviek na účtovníctvo mimovládnych organizácií, využívať všetky prostriedky účtovníctva k ekonomickému riadeniu organizácie. Účastník musí mať základné znalosti účtovania v sústave podvojného účtovníctva.

Upozornenie! Školenie nie je určené pre začiatočníkov!

Oboznámte sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi chybami pri účtovaní v organizáciách nezriadených za účelom podnikania.

Čo sa vďaka videokurzu naučíte?

 1. Pochopiť princípy a právne normy podvojného účtovníctva organizácie nezriadenej za účelom podnikania,
 2. navrhnúť adekvátnu účtovú osnovu pre svoju organizáciu a uplatňovať správne postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva zamerané na jednotlivé typy mimovládnych organizácií,
 3. správne používať účty a poznať ich funkcie,
 4. viesť účtovné doklady, zapisovať do účtovných kníh,
 5. viesť viaczdrojové financovanie, vyúčtovať projekty a viesť projektové účtovníctvo,
 6. ako sa zdaňujú príjmy v neziskovej organizácii,
 7. zostaviť účtovnú uzávierku a závierku (postupy pri účtovnej uzávierke, inventarizácia, výkazy)
 8. na čo slúži manažérske účtovníctvo a aké podklady vyžaduje,
 9. aké interné smernice sú potrebné pre chod neziskovej organizácie,
 10. zaúčtovať príklad v konkrétnej neziskovej organizácii so zameraním na projektové účtovníctvo.

Úspešný absolvent získa osvedčenie o absolvovaní kurzu

Získajte pevné základy z oblasti účtovníctva mimovládnych organizácií, prehľad o špecifikách tretieho sektora, vďaka ktorým budete viesť profesionálne účtovníctvo organizácie. 

Obsah video-kurzu:

 1. modul: Právne normy neziskových účtovných jednotiek
 2. modul: Účtovanie o dlhodobom majetku – účtová trieda 0
 3. modul: Účtovanie o zásobách – účtová trieda 1
 4. modul: Účtovanie na finančných účtoch – účtová trieda 2
 5. modul: Zúčtovacie vzťahy – účtová trieda 3 
 6. modul: Imanie, fondy, dlhodobé záväzky – účtová trieda 4
 7. modul: Účtovanie o nákladoch – účtová trieda 5
 8. modul: Účtovanie výnosov – účtová trieda 6
 9. modul: Účtovná závierka 
 10. modul: Ďalšie povinnosti NÚJ súvisiace s účtovníctvom a účtovnou závierkou
 11. modul: Zdaňovanie príjmov v organizáciách nezriadených za účelom podnikania
 12. modul: Účtovníctvo ako ekonomický nástroj efektívneho riadenia

Cena video-kurzu je 240 EUR 

Čo je zahrnuté v cene?  

 • Odborná publikácia -  Podvojné účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek v príkladoch 2.vydanie,
 • 2 hodiny spoločných konzultácii cez aplikáciu ZOOM s lektorkou RNDr. Ing. Marcelou Dobešovou,
 • kvalitný výukový materiál. 

Získajte kvalitné a praktické informácie v pohodlí vášho domova


Materiál na stiahnutie 

Po vyplnení formulára obdržíte informácie k platbe a ďalšími krokmi k zhliadnutiu videokurzu.