• Ste ekonómom, účtovníkom alebo manažérom občianskych združení, neziskových organizácií, súkromných škôl, cirkevných škôl a pod. ?
 • Zodpovedáte za úsporné nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu? Ak áno, tak tento kurz je práve pre vás. 

Verejné obstarávanie pre školy a neziskové organizácie

Vedeli ste že, 

 

 • verejné obstarávanie sa dotýka všetkých subjektov verejnej správy, právnických osôb založených alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter (§7 zákona o VO)?
 • povinnosť používať pravidlá a postupy verejného obstarávania sa vzťahuje aj na osoby, ktoré nie sú verejným obstarávateľom definovaným v zákone (napr. súkromná spoločnosť, občianske združenie a pod.) v prípade, ak im verejný obstarávateľ (napr. ministerstvo, obec, VÚC) poskytne finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb (§8 zákona o VO)?
 • pod poskytnutím finančných prostriedkov sa rozumie nenávratné poskytnutie finančných prostriedkov napríklad zo štátneho rozpočtu (formou dotácie), prípadne z fondov EÚ? 

Čo kurzom získate?

 • Kurz je zameraný na objasnenie pravidiel a postupov pre zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb.
 • Súčasťou kurzu sú príklady z praxe s aplikáciou zmien zákona o verejnom obstarávaní.

Čo sa na kurzoch naučíte?

 • Pripomenieme si princípy verejného obstarávania a základné pojmy.
 • Čo je  plán verejného obstarávania a dôvody jeho vypracovania.
 • Opis predmetu zákazky a predpokladaná hodnoty zákazky, finančné limity.
 • Zákazky s nízkou hodnotou a výnimky zo zákona o VO s osobitným zreteľom na zákazky malého rozsahu s predpokladanou hodnotou do  5000 €.
 • Profil verejného obstarávateľa, referencie a ich zmeny po 1.1.2019.
 • Lehoty na uchovávanie dokumentov - povinnosť verejného obstarávateľa uchovávať dokumentáciu sa predlžuje zo súčasných päť rokov, na desať rokov po uzavretí zmluvy.
 •  

Lektorka kurzu, Ing. Zuzana Gajdošová je odborníčkou v oblasti verejného obstarávania pre neziskový sektor. Účastníci majú v cene kurzu k dispozícii kvalitný výukový materiál.

Organizačné pokyny

Miesto konania:Žilina, Bratislava (podľa záujmu)
Termín:23.9.2020
Cena :92 EUR
Rozsah:8 hodín

Kurzy sa uskutočnia pri minimálnom počte 10 účastníkov. Záujemcov budeme priebežne kontaktovať.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Miesto konania