Školenie: Verejné obstarávanie

Vedeli ste že?

• Verejné obstarávanie sa dotýka všetkých subjektov verejnej správy, právnických osôb založených alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter (§7 zákona o VO)?

• Povinnosť používať pravidlá a postupy verejného obstarávania sa vzťahuje aj na osoby, ktoré nie sú verejným obstarávateľom definovaným v zákone (napr. súkromná spoločnosť, občianske združenie a pod.) v prípade, ak im verejný obstarávateľ (napr. ministerstvo, obec, VÚC) poskytne finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb (§8 zákona o VO)?

• Pod poskytnutím finančných prostriedkov sa rozumie nenávratné poskytnutie finančných prostriedkov napríklad zo štátneho rozpočtu (formou dotácie), prípadne z fondov EÚ?

O ŠKOLENÍ

Lektor kurzu:

Ing. Zuzana Gajdošová

Ing. Zuzana Gajdošová je odborníčkou v oblasti verejného obstarávania pre neziskový sektor. 

Čo školením získate?

- Školenie je zamerané na objasnenie pravidiel a postupov pre zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom     obstarávaní,  ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb.

- Súčasťou školenia sú príklady z praxe s aplikáciou zmien zákona o verejnom obstarávaní.

Čo sa na školení naučíte?

- Základné princípy VO, základné pojmy, základné povinnosti verejného obstarávateľa

- Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní

- Predpokladaná hodnota zákazky

- Finančné limity

- Opis predmetu zákazky

- Zákazky malého rozsahu

- Zákazky s nízkou hodnotou

- Podmienky účasti 

- Osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, technická a odborná spôsobilosť

- Konflikt záujmov

- Súťažné podklady podľa zákona o verejnom obstarávaní

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk

- Informačné povinnosti a archivácia

- Najčastejšie nedostatky vo VO

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka na verejné obstarávania Ing. Zuzana Gajdošová.

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky).

- Priestor na vaše praktické otázky.

- Konkrétne tipy a rady do praxe.

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma školenia:ONLINE ( komunikačná platforma ZOOM)
Termín:22.9.2021 (streda)
Cena :70 EUR
Rozsah:4 hodiny
Začiatok:8:00

Školenie sa uskutoční pri minimálnom počte 10 účastníkov. Záujemcov budeme priebežne kontaktovať.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR