Záznam školenia: Verejné obstarávanie pre začiatočníkov v oblasti zákaziek s nízkou hodnotou

Vedeli ste že?

• Verejné obstarávanie sa dotýka všetkých subjektov verejnej správy, právnických osôb založených alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter (§7 zákona o VO)?

• Povinnosť používať pravidlá a postupy verejného obstarávania sa vzťahuje aj na osoby, ktoré nie sú verejným obstarávateľom definovaným v zákone (napr. súkromná spoločnosť, občianske združenie a pod.) v prípade, ak im verejný obstarávateľ (napr. ministerstvo, obec, VÚC) poskytne finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb (§8 zákona o VO)?

• Pod poskytnutím finančných prostriedkov sa rozumie nenávratné poskytnutie finančných prostriedkov napríklad zo štátneho rozpočtu (formou dotácie), prípadne z fondov EÚ?

O ŠKOLENÍ

Lektor kurzu:

Ing. Zuzana Gajdošová

Ing. Zuzana Gajdošová je odborníčkou v oblasti verejného obstarávania pre neziskový sektor. 

Čo školením získate?

- Školenie je zamerané na objasnenie pravidiel a postupov pre zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom     obstarávaní,  ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb.

- Súčasťou školenia sú príklady z praxe s aplikáciou zmien zákona o verejnom obstarávaní.

Čo sa na školení naučíte?

- Legislatíva – prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania.

- Základné princípy VO, základné pojmy, základné povinnosti verejného obstarávateľa

- Povinné subjekty vo verejnom obstarávaní, základné princípy vo verejnom obstarávaní, druhy zákaziek, predpokladaná   hodnota zákazky a spôsoby jej určenia, finančné limity, postupy zadávania zákaziek

- Proces prípravy verejného obstarávania, realizácia verejného obstarávania, uzatvorenie zmluvy, povinnosti po uzatvorení   zmluvy

- Podmienky účasti 

- Profil verejného obstarávateľa, súhrnné správy.

- Najčastejšie nedostatky vo VO

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka na verejné obstarávania Ing. Zuzana Gajdošová.

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky).

- Konkrétne tipy a rady do praxe.

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu.

Zakúpením záznamu získavate neobmedzený doživotný prístup 

Forma školenia:Záznam zo školenia
Cena :49€
Rozsah:4 hodiny

Po vyplnení a odoslaní formulára obdržíte informácie k platbe a následnému prístupu k videokurzu.