Spoľahlivý partner v oblasti účtovníctva a daní

Vyriešime za Vás kompletné spracovanie ekonomickej agendy

Spracujeme manažérske, finančné a projektové účtovníctvo, mzdy a personalistiku

" na kľúč "

Predstavte si že...

 • Vás účtovníctvo prestane úplne zaťažovať
 • nebudete mať strach z daňových kontrol
 • môžete vypustiť z hlavy dôležité termíny
 • sa môžete naplno venovať svojej hlavnej činnosti
 • už nebudete musieť sledovať daňovú a účtovnícku legislatívu a pátrať po zmenách a povinnostiach

Ak ste sa aspoň v jednom bode pristihli snívať, ste na správnom mieste.

My Vám ten sen splníme! 

Už nebudete riešiť, či je pre Vás výhodné podvojné alebo
jednoduché účtovníctvo. Či máte podávať daňové priznanie. Tie správne riešenia pre Vás bez starostí.

Ponúkame Vám:

 • Spracujeme účtovníctvo pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty v súlade s platným zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a súvisiacich právnych predpisov.
 • Pre nepodnikateľské subjekty – organizácie nezriadené za účelom podnikania zabezpečujeme spracovanie projektového účtovníctva, čo znamená sledovanie výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov podľa nákladových stredísk, projektov a zdrojov financovania taktiež ich členenie na zdaňovanú a nezdaňovanú časť.
 • Po zostavení účtovnej závierky spracujeme daňové priznanie, vytvoríme inventarizačné zápisy, vytvoríme poznámky. Skontrolujeme formálnu správnosť účtovných zápisov, skontrolujeme výkazy. Vypracujeme organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok, prevádzkový poriadok.
 • Zaúčtovanie účtovných prípadov z vecného hľadiska – hlavná kniha, chronologický zápis účtovných prípadov – účtovný denník, evidencia faktúr odberateľských adodávateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov, evidencia dlhodobého majetku, vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, vykonanie dokladovej inventarizácie účtov hlavnej knihy ku dňu účtovnej závierky, zostavenie účtovnej závierky – ročných výkazov – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke.
 • Pre obchodné spoločnosti a účtovné jednotky nezriadené za účelom podnikania s povinnosťou overenia účtovnej závierky audítorom sprostredkujeme kontakt s renovovaným audítorom, sprostredkujeme kontakt na daňového poradcu pre podnikateľské aj nepodnikateľské subjekty.
 • Spätné spracovanie účtovníctva a daňových priznaní.

∗BONUS PRE VÁS∗

- Každý nový klient automaticky získava 10 % zľavu na všetky naše školenia. 

- U nás má klient evidenciu majetku úplne zadarmo

Napíšte nám správu a my pre Vás pripravíme tú najlepšiu ponuku!

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov

Mzdy a personalistika " na kľúč " 

Ponúkame Vám:

 • Vyhotovíme pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov, vyhlásenia o uplatňovaní nezdaniteľných častí, čestné vyhlásenie k odvodovému zvýhodneniu pre dohody o brigádnickej práci študenta.
 • Vykonáme prihlášky, zmeny a odhlášky zamestnancov aj zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní.
 • Spracujeme mzdy zamestnancom odmeňovaných podľa Zákonníka práce a podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (školy, CVČ, obce...).
 • Vypracujeme výstupné zostavy pre evidenciu a účtovanie miezd, rekapitulácie, výplatné pásky (aj zasielané mailom), príkazy na úhradu (aj vo forme dávky pre načítanie do internetbankingu), prehľad čerpania a zostatkov dovoleniek.
 • Spracujeme mesačné výkazy pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, prehľady na daňové úrady, ich zaslanie cez elektronické podateľne, oznámime dni výkonu práce zamestnancov pracujúcich na dohody do zdravotných poisťovní, doručíme (pošleme) PN, OČR, žiadosti o materské do Sociálnej poisťovne.
 • Spracujeme štvrťročné štatistické výkazy (Práca 2-04, Škol (MŠVVVŠ SR) 1 – 04, štvrťročné výkazy o cene práce pre Treximu...).Spätné spracovanie účtovníctva a daňových priznaní.
 • Uzatvoríme rok v mzdovom účtovníctve - spracujeme mzdové listy, vystavíme potvrdenia o príjme, spracujeme ročné zúčtovanie preddavkov na daň, spracujeme Hlásenia na daňový úrad a ročné štatistické výkazy.
 • Spracujeme dokumentácie pri skončení pracovného pomeru – zápočtový list, evidenčný list, potvrdenie o príjme.

Napíšte nám správu a my pre Vás pripravíme tú najlepšiu ponuku!

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov