Školenie: Účtovná závierka a daňové priznanie príspevkových organizácií

O ŠKOLENÍ

Lektori:

Ing. Michaela Vidová

Pracuje ako hlavný štátny radca na Odbore priamych daní MF SR so zameraním na zákon o dani z príjmov v oblasti právnických osôb. Do jej pôsobnosti spadá príprava legislatívnych úprav zákona, metodických usmernení na celoštátnej úrovni. Je autorkou viacerých odborných článkov týkajúcich sa aj oblasti neziskových organizácií a ich povinnosti v súvislosti s daňovým priznaním.

 

Ing. Ladislav Zakhar, PhD

Riaditeľ odboru legislatívy účtovníctva verejnej správy
Posledných 15 rokov profesionálne pôsobí na Ministerstve financií Slovenskej republiky ako metodik účtovníctva štátnej správy a samosprávy zodpovedný za legislatívu postupov účtovania a účtovnej závierky. Zaoberá sa účtovníctvom a účtovným výkazníctvom subjektov štátnej správy a samosprávy. Je členom pracovnej skupiny Eurostatu na vytvorenie Európskych štandardov účtovníctva pre verejný sektor (EPSAS). Vyše 20 rokov sa venuje publikačnej a vzdelávacej činnosti oblasti účtovníctva verejnej správy.

 

Ing. Eva Rybárová

Expert so zameraním na ekonomiku, reporting, účtovníctvo, rozpočtovníctvo a analýzy. Okrem ôsmich rokov pôsobenia v štátnej sfére v oblasti rozpočtu a ekonomickej diplomacie má skúsenosti so zavádzaním nových účtovných informačných systémov, reportingom údajov pre TOP manažment medzinárodných firiem a štatutárnym auditom v podmienkach SR. 

 

Čo sa na školení naučíte?

1.Individuálna účtovná závierka

2.Inventarizácia

3.Účtovanie špecifických prípadov a ich vykazovanie v účtovnej závierke

- rezervy,

- opravné položky,

- časové rozlíšenie nákladov a výnosov

- zúčtovacie vzťahy medzi zriaďovateľom a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti (transfery),

- účty obstarania zásob,

- nevyfakturované dodávky,

- pohľadávky a záväzky...

4.Spracovanie účtovných výkazov a poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky

- súvaha a výkaz ziskov a strát

- obsahová náplň poznámok – textová a tabuľková časť , spracovanie a predloženie poznámok

5.Najčastejšie chyby v účtovníctve neziskových účtovných jednotiek z pohľadu audítora

6.Analýza hospodárskeho výsledku príspevkovej organizácie

- Zdaňovaná, nezdaňovaná činnosť, zostavenie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb

7.Návod na spracovanie daňového priznania za rok 2022

- Praktický príklad vyplnenia daňového priznania príspevkovej organizácie

8.Najdôležitejšie zmeny daňových právnych noriem platných pre rok 2022 a v roku 2023

9.Najdôležitejšie zmeny v účtovníctve rozpočtových a príspevkových organizácií od roku 2023

Komu je školenie určené?

- Príspevkové a rozpočtové organizácie organizácie

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať trojica expertov Ing. Eva Rybárová, Ing. Michaela Vidová, Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

- Záznam zo školenia

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma školenia:ONLINE/ Zo školenia bude vyhotovený záznam
Termín:8.12.2022
Cena:79€
Rozsah:5 hodín
Začiatok:8:30 - 14:30

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

Registračný formulár