• Oboznámte sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi chybami pri účtovaní v organizáciách nezriadených za účelom podnikania.
  • Získajte pevné základy z oblasti účtovníctva mimovládnych organizácií, prehľad o špecifikách tretieho sektora, vďaka ktorým budete viesť profesionálne účtovníctvo organizácie.
  • Získajte kvalitné a praktické informácie v pohodlí vášho domova.
  • Úspešný absolvent získa osvedčenie o absolvovaní kurzu.

O KURZE

Komu je kurz určený? 

Pre ekonómov, účtovníkov, ktorí sa chcú uplatniť alebo už pracujú a chýbajú im praktické skúsenosti s účtovaním v mimovládnych organizáciách, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Absolvent kurzu získa všetky predpoklady na to, aby dokázal samostatne účtovať na základe princípov podvojného účtovníctva a špecifických požiadaviek na účtovníctvo mimovládnych organizácií, využívať všetky prostriedky účtovníctva k ekonomickému riadeniu organizácie. Účastník musí mať základné znalosti účtovania v sústave podvojného účtovníctva.

 

Upozornenie! Školenie nie je určené pre začiatočníkov!

Čo sa vďaka videokurzu naučíte?

• Pochopiť princípy a právne normy podvojného účtovníctva organizácie nezriadenej za účelom podnikania,
• navrhnúť adekvátnu účtovú osnovu pre svoju organizáciu a uplatňovať správne postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva zamerané na jednotlivé typy mimovládnych organizácií,
• správne používať účty a poznať ich funkcie,
• viesť účtovné doklady, zapisovať do účtovných kníh,
• viesť viaczdrojové financovanie, vyúčtovať projekty a viesť projektové účtovníctvo,
• ako sa zdaňujú príjmy v neziskovej organizácii,
• zostaviť účtovnú uzávierku a závierku (postupy pri účtovnej uzávierke, inventarizácia, výkazy)
• na čo slúži manažérske účtovníctvo a aké podklady vyžaduje,
• aké interné smernice sú potrebné pre chod neziskovej organizácie,
• zaúčtovať príklad v konkrétnej neziskovej organizácii so zameraním na projektové účtovníctvo

Obsah video-kurzu:

• Právne normy neziskových účtovných jednotiek
• Účtovanie o dlhodobom majetku – účtová trieda 0
• Účtovanie o zásobách – účtová trieda 1
• Účtovanie na finančných účtoch – účtová trieda 2
• Zúčtovacie vzťahy – účtová trieda 3
• Imanie, fondy, dlhodobé záväzky – účtová trieda 4
• Účtovanie o nákladoch – účtová trieda 5
• Účtovanie výnosov – účtová trieda 6
• Účtovná závierka
• Ďalšie povinnosti NÚJ súvisiace s účtovníctvom a účtovnou závierkou
• Zdaňovanie príjmov v organizáciách nezriadených za účelom podnikania
• Účtovníctvo ako ekonomický nástroj efektívneho riadenia

Úvod do video-kurzu:

Materiál na stiahnutie: 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Cena: 240€

Cena zahŕňa: 

• Odbornú publikáciiu - Podvojné účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek v príkladoch 2.vydanie,
• 2 hodiny spoločných konzultácii cez aplikáciu ZOOM s lektorkou RNDr. Ing. Marcelou Dobešovou,
• kvalitný výukový materiál.

Po vyplnení a odoslaní formulára obdržíte informácie k platbe a následnému prístupu k videokurzu.