RNDr. Ing. Marcela Dobešová

lektorka, odborná garantka a konzultantka pre oblasť ekonomiky, účtovníctva a financovania v oblasti všeobecno prospešných služieb a služieb vo verejnom záujme
Analytička, ekonómka s bohatými skúsenosťami v oblasti ekonomiky, účtovníctva, finančného manažmentu, riadenia neziskových organizácií a služieb vo verejnom záujme. Je autorkou odborných článkov a publikácií pre organizácie nezriadené za účelom podnikania.

Ing. Branislav Jovankovič, MBA

lektor, odborný garant a konzultant pre ľudské zdroje
Vyštudoval medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a postgraduálne medzinárodné vzťahy na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Profesionálny titul MBA získal po štúdiu personálneho manažmentu na Cambridge Business School v Prahe. Počas celej 20-ročnej profesionálnej kariéry pôsobí v poradenských a personálno-poradenských spoločnostiach a venuje sa manažérskemu poradenstvu a riadeniu ľudského kapitálu. Klientom z radov neziskových organizácií, súkromného sektora i verejných inštitúcií poskytuje individualizované riešenia zamerané na optimalizáciu personálnych a manažérskych procesov, nastavenie personálnej stratégie a rozvoj zamestnancov. Venuje sa moderným trendom v personálnom riadení, rovnováhe pracovného a osobného života a problematike generácií zamestnancov.

Ing. Magdaléna Veselská, PhD., Dip.Mgmt

odborný garant a konzultant pre finančný manažment, kalkulácie a rozpočty, legislatívu
Je renomovanou odborníčkou v oblasti ekonomiky a riadenia mimovládnych organizácií s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami. V súčasnosti vedie semináre a konzultácie v oblasti manažmentu a finančného manažmentu pre mimovládne organizácie v rámci Centra poradenstva a vzdelávania, n.o. Pôsobí tiež ako externý lektor na Lekárskej fakulte UK v rámci špecializačného vzdelávacieho programu Zdravotnícky manažment a financovanie. V minulosti viedla vzdelávací program Riadenie cirkevných a neziskových organizácií na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Pôsobila ako vedúca kurzového tímu Finančný manažment na City Univerzity Bratislava a ako lektor pre The Open University vo Veľkej Británii. Dlhodobo sa venuje problematike hospicovej zdravotnej starostlivosti. Viedla oddelenie analýz a kontrolingu pre hydinárske spoločnosti. Pôsobila vo viacerých hospicoch a sociálnych zariadeniach v správnych orgánoch a ako finančný manažér.

Ing. Magdaléna Feniková

Členka Slovenskej komory daňových poradcov www.skdp.sk
Účtovná a daňová poradkyňa s bohatou praxou predovšetkým v oblasti neziskového sektora. Je autorkou príspevkov do odborného časopisu EFEKT v sekcii priame a nepriame dane zamerané pre neziskové organizácie. Ďalej konzultantkou a členkou v pracovných skupinách pri príprave zákonov týkajúcich sa neziskového sektora (Zákon o nadáciách a nadačných fondoch, Zákon o financovaní politických strán, Kódex neziskového práva, Zákon o dani z príjmov – asignácia 2 %).Je uznávanou lektorkou pre oblasť daní mimovládnych organizácií.

Ing. Jana Vršková

odborná garantka a konzultantka pre podvojné účtovníctvo a legislatívu
Pracuje ako hlavný štátny radca na MF SR, expert s dlhoročnými skúsenosťami v koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav, metodických usmernení na celoštátnej úrovni, dlhoročná lektorka zákona o účtovníctve, opatrení MF SR, ktoré sa týkajú postupov účtovania v neziskových organizáciách. Je spoluautorkou „Aktuálnej príručky účtovníctva organizácií verejného rozpočtu, samosprávy a tretieho sektora“, prispievateľka odborných článkov v časopise „Dane a účtovníctvo“.

Ing. Ingrid Šalkovičová

hlavný štátny radca ( Ministerstvo financií)
Ing. Ingrid Šalkovičová pracuje na Odbore pre legislatívu a metodiku účtovníctva Ministerstva financií Slovenskej republiky ako hlavný štátny radca v oblasti jednoduchého účtovníctva neziskových účtovných jednotiek. Je autorkou mnohých odborných článkov v oblasti jednoduchého účtovníctva neziskových organizácií.

JUDr. Michaela Černáková, BSc.

Advokát, Úradný prekladateľ
Advokátka zapísaná v Slovenskej advokátskej komore a zároveň úradná prekladateľka anglického a slovenského jazyka vedená v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Diplom „doktor práv“ získala na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a vo Veľkej Británii vyštudovala tiež 3-ročný študijný program v odbore Obchodný manažment na Cardiff University s ocenením First Class Honors. Vo svojej advokátskej praxi sa venuje prevažne autorskému právu a ochrane osobnosti vrátane ochrany osobných údajov, riešeniu sporovej agendy v občianskoprávnej i obchodnoprávnej oblasti, a tvorbe i negociácii zmlúv v rôznych právnych odvetviach, aj na medzinárodnej úrovni. Právne služby poskytuje klientom zo súkromného sektora, verejnej správy i organizáciám z tretieho sektora. S presvedčením, že advokácia je nielen povolaním, ale i poslaním, Michaela sa venuje taktiež práci na projektoch zameraných na podporu a ochranu slabších či inklúziu diskriminovaných skupín.

Zostaňte s nami v spojení a nezmeškajte atraktívne ponuky "šité na mieru" pre neziskový sektor.

Mnoho tipov na Facebooku

Všeobecné informácie

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení