RNDr. Ing. Marcela Dobešová

lektorka, odborná garantka a konzultantka pre oblasť ekonomiky, účtovníctva a financovania v oblasti všeobecno prospešných služieb a služieb vo verejnom záujme
Analytička, ekonómka s bohatými skúsenosťami v oblasti ekonomiky, účtovníctva, finančného manažmentu, riadenia neziskových organizácií a služieb vo verejnom záujme. Je autorkou odborných článkov a publikácií pre organizácie nezriadené za účelom podnikania.

Ing. Branislav Jovankovič, MBA

lektor, odborný garant a konzultant pre ľudské zdroje
Vyštudoval medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a postgraduálne medzinárodné vzťahy na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Profesionálny titul MBA získal po štúdiu personálneho manažmentu na Cambridge Business School v Prahe. Počas celej 20-ročnej profesionálnej kariéry pôsobí v poradenských a personálno-poradenských spoločnostiach a venuje sa manažérskemu poradenstvu a riadeniu ľudského kapitálu. Klientom z radov neziskových organizácií, súkromného sektora i verejných inštitúcií poskytuje individualizované riešenia zamerané na optimalizáciu personálnych a manažérskych procesov, nastavenie personálnej stratégie a rozvoj zamestnancov. Venuje sa moderným trendom v personálnom riadení, rovnováhe pracovného a osobného života a problematike generácií zamestnancov.

Ing. Magdaléna Veselská, PhD., Dip.Mgmt

odborný garant a konzultant pre finančný manažment, kalkulácie a rozpočty, legislatívu
Je renomovanou odborníčkou v oblasti ekonomiky a riadenia mimovládnych organizácií s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami. V súčasnosti vedie semináre a konzultácie v oblasti manažmentu a finančného manažmentu pre mimovládne organizácie v rámci Centra poradenstva a vzdelávania, n.o. Pôsobí tiež ako externý lektor na Lekárskej fakulte UK v rámci špecializačného vzdelávacieho programu Zdravotnícky manažment a financovanie. V minulosti viedla vzdelávací program Riadenie cirkevných a neziskových organizácií na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Pôsobila ako vedúca kurzového tímu Finančný manažment na City Univerzity Bratislava a ako lektor pre The Open University vo Veľkej Británii. Dlhodobo sa venuje problematike hospicovej zdravotnej starostlivosti. Viedla oddelenie analýz a kontrolingu pre hydinárske spoločnosti. Pôsobila vo viacerých hospicoch a sociálnych zariadeniach v správnych orgánoch a ako finančný manažér.

Ing. Magdaléna Feniková

Členka Slovenskej komory daňových poradcov www.skdp.sk
Účtovná a daňová poradkyňa s bohatou praxou predovšetkým v oblasti neziskového sektora. Je autorkou príspevkov do odborného časopisu EFEKT v sekcii priame a nepriame dane zamerané pre neziskové organizácie. Ďalej konzultantkou a členkou v pracovných skupinách pri príprave zákonov týkajúcich sa neziskového sektora (Zákon o nadáciách a nadačných fondoch, Zákon o financovaní politických strán, Kódex neziskového práva, Zákon o dani z príjmov – asignácia 2 %).Je uznávanou lektorkou pre oblasť daní mimovládnych organizácií.

Ing. Jana Vršková

odborná garantka a konzultantka pre podvojné účtovníctvo a legislatívu
Pracuje ako hlavný štátny radca na MF SR, expert s dlhoročnými skúsenosťami v koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav, metodických usmernení na celoštátnej úrovni, dlhoročná lektorka zákona o účtovníctve, opatrení MF SR, ktoré sa týkajú postupov účtovania v neziskových organizáciách. Je spoluautorkou „Aktuálnej príručky účtovníctva organizácií verejného rozpočtu, samosprávy a tretieho sektora“, prispievateľka odborných článkov v časopise „Dane a účtovníctvo“.

Ing. Ingrid Šalkovičová

hlavný štátny radca ( Ministerstvo financií)
Ing. Ingrid Šalkovičová pracuje na Odbore pre legislatívu a metodiku účtovníctva Ministerstva financií Slovenskej republiky ako hlavný štátny radca v oblasti jednoduchého účtovníctva neziskových účtovných jednotiek. Je autorkou mnohých odborných článkov v oblasti jednoduchého účtovníctva neziskových organizácií.

JUDr. Michaela Černáková, BSc.

Advokát, Úradný prekladateľ
Advokátka zapísaná v Slovenskej advokátskej komore a zároveň úradná prekladateľka anglického a slovenského jazyka vedená v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Diplom „doktor práv“ získala na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a vo Veľkej Británii vyštudovala tiež 3-ročný študijný program v odbore Obchodný manažment na Cardiff University s ocenením First Class Honors. Vo svojej advokátskej praxi sa venuje prevažne autorskému právu a ochrane osobnosti vrátane ochrany osobných údajov, riešeniu sporovej agendy v občianskoprávnej i obchodnoprávnej oblasti, a tvorbe i negociácii zmlúv v rôznych právnych odvetviach, aj na medzinárodnej úrovni. Právne služby poskytuje klientom zo súkromného sektora, verejnej správy i organizáciám z tretieho sektora. S presvedčením, že advokácia je nielen povolaním, ale i poslaním, Michaela sa venuje taktiež práci na projektoch zameraných na podporu a ochranu slabších či inklúziu diskriminovaných skupín.

Zostaňte s nami v spojení a nezmeškajte atraktívne ponuky "šité na mieru" pre neziskový sektor.