PONUKA SLUŽIEB

Kompletné spracovanie ekonomickej agendy. Manažérske, finančné, projektové účtovníctvo, mzdy a personalistika na kľúč.

PRINÁŠAME LEN PRAXOU OVERENÉ SLUŽBY, KTORÉ PRINÁŠAJÚ VÝSLEDKY

V ČOM VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Chcete mať profesionálne spracovanú ekonomickú agendu bez zbytočných starostí ? 

Spracovanie účtovníctva

 • Už nebudete riešiť, či je pre Vás výhodné podvojné, alebo jednoduché účtovníctvo. Či máte podávať daňové priznanie a kam. Tie správne riešenia pre Vás bez starostí.
 • Spracovanie účtovníctva pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty zabezpečujeme v súlade s platným zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a súvisiacich právnych predpisov. Pre nepodnikateľské subjekty – organizácie nezriadené za účelom podnikania zabezpečujeme spracovanie projektového účtovníctva čo znamená sledovanie výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov podľa nákladových stredísk, projektov a zdrojov financovania taktiež ich členenie na zdaňovanú a nezdaňovanú časť.
 • zaúčtovanie účtovných prípadov z vecného hľadiska – hlavná kniha, chronologický zápis účtovných prípadov – účtovný denník, evidencia faktúr odberateľských a dodávateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov, evidencia dlhodobého majetku, vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, vykonanie dokladovej inventarizácie účtov hlavnej knihy ku dňu účtovnej závierky, zostavenie účtovnej závierky – ročných výkazov – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke
 • po zostavení účtovnej závierky spracujeme daňové priznanie, vytvoríme inventarizačné zápisy, vytvoríme poznámky
 • skontrolujeme formálnu správnosť účtovných zápisov, skontrolujeme výkazy
 • vypracujeme organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok, prevádzkový poriadok
 • pre obchodné spoločnosti a účtovné jednotky nezriadené za účelom podnikania s povinnosťou overenia účtovnej závierky audítorom sprostredkujeme kontakt s renovovaným audítorom, sprostredkujeme kontakt na daňového poradcu pre podnikateľské aj nepodnikateľské subjekty
 • Spätné spracovanie účtovníctva a daňových priznaní klientom.

Spracovanie miezd a personalistika

 • vyhotovíme pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov, vyhlásenia o uplatňovaní nezdaniteľných častí, čestné vyhlásenie k odvodovému zvýhodneniu pre dohody o brigádnickej práci študenta
 • vykonáme prihlášky, zmeny a odhlášky zamestnancov aj zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní
 • spracujeme mzdy zamestnancom odmeňovaných podľa zákonníka práce a  podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (školy, CVČ, obce...)
 • vypracujeme výstupné zostavy pre evidenciu a účtovanie miezd, rekapitulácie, výplatné pásky (aj zasielané mailom), príkazy na úhradu (aj vo forme dávky pre načítanie do internetbankingu), prehľad čerpania a zostatkov dovoleniek ...
 • spracujeme mesačné výkazy pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, prehľady na daňové úrady, ich zaslanie cez elektronické podateľne, oznámime dni výkonu práce zamestnancov pracujúcich na dohody do zdravotných poisťovní, doručíme (pošleme) PN, OČR, žiadosti o materské do sociálnej poisťovne
 • spracujeme štvrťročné štatistické výkazy (Práca 2-04, Škol (MŠVVVŠ SR) 1 – 04, štvrťročné výkazy o cene práce pre Treximu...)
 • uzatvoríme rok v mzdovom účtovníctve - spracujeme mzdové listy, vystavíme potvrdenia o príjme, spracujeme ročné zúčtovanie preddavkov na daň, spracujeme Hlásenia na daňový úrad a ročné štatistické výkazy
 • spracujeme dokumentácie pri skončení pracovného pomeru – zápočtový list, evidenčný list, potvrdenie o príjme

14 výhod ktoré oceníte..

..ktoré Vám pomôžu vytvoriť náskok

 • zvýšite efektivitu a výkonnosť vašej organizácie bez škrtania nákladov,
 • poradíte sa s viac ako 40-timi expertmi bez nutnosti vstať od stoličky,
 • budete chránený pred únikom informácií o citlivých údajoch v rámci firmy, ale aj mimo nej,
 • zbavíte sa stresu a starostí z kontroly štátnych orgánov,
 • nemusíte platiť za účtovný program a s ním spojené ďalšie výdavky,
 • neriešite problém zastupiteľnosti vašej účtovníčky,
 • získate istotu, že vaša agenda je spracovávaná v súlade s platnou legislatívou,
 • získate kvalitné podklady k riadeniu a vždy v načas,
 • oslobodíte sa od chodenia po úradoch, Vy sa môžete venovať činnosti ktorá vám zarába,
 • vyberiete si či chcete človeka po ruke, alebo Vám lepšie vyhovuje komunikácia na dialku,
 • komunikujte len s pozitívne naladenými ľuďmi, bez nutnosti riešiť ich výplatu,
 • získate on-line prístup k aktuálnym manažérskym údajom,
 • nemusíte riešiť audítora, daňového poradcu, účtovného poradcu, personálneho poradcu..,
 • získate záruku za správnosť ekonomickej agendy na rozdiel od interného zamestnanca.

Čo o nás hovoríte? 

Zdravím Vás. S Vašimi službami sme nadmieru spokojní, o čom svedčí aj spolupráca od roku 1992.
Eva Živnostníčka
Školenie od "Profíkov". Jednoducho nemalo chybu. Už sa nemusím báť daňovej kontroly!
Lucia Sociálne centrum
Marcelka nám nastavila ekonomiku tak, že môžeme napredovať a v priebehu roka sa dostať do kladných čísel. Ďakujeme!
MargarétaSúkromné gymnázium
Marcelka, so svojim tímom ste nás zachránili v poslednej chvíli od pokuty. Veľmi ďakujeme.
Peter Cirkevná základná škola
Na vaše služby sa dá vždy spoľahnúť. Ani po piatich rokoch by som účtovníka nemenil. Pani Verešová nám vyjde v ústrety so všetkým, čo potrebujeme. Ďakujem
VladimírPodnikateľ
So službami sme veľmi spokojní. Všetky podklady vyhotovujete načas, môžeme sa na Vás vždy spoľahnúť. Ste nám nápomocní najmä vtedy, keď na niečo zabudneme.
MáriaPodnikateľka

PREČO SI ZVOLIŤ EXTERNÉ SPRACOVANIE EKONOMICKEJ AGENDY?

Ušetríte až 60% nákladov za zamestnanca alebo celé oddelenie.

 • zvýšite kvalitu spracovania
 • ekonomickej agendy
 • znížite si náklady
 • ochránite citlivé vnútroorganizačné údaje pred únikom
 • zbavíte sa časti zodpovednosti
 • znížite chybovosť
 • ušetríte čas