PONUKA SLUŽIEB

Spracovanie účtovníctva

 • Už nebudete riešiť, či je pre Vás výhodné podvojné, alebo
  jednoduché účtovníctvo. Či máte podávať daňové priznanie a kam. Tie správne riešenia pre Vás bez starostí.
 • Spracovanie účtovníctva pre podnikateľské i
  nepodnikateľské subjekty zabezpečujeme v súlade s
  platným zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a súvisiacich právnych predpisov. Pre nepodnikateľské subjekty – organizácie nezriadené za účelom podnikania zabezpečujeme spracovanie projektového účtovníctva čo znamená sledovanie výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov podľa nákladových stredísk, projektov a zdrojov financovania taktiež ich členenie na zdaňovanú a nezdaňovanú časť.
 • Zaúčtovanie účtovných prípadov z vecného hľadiska –
  hlavná kniha, chronologický zápis účtovných prípadov –
  účtovný denník, evidencia faktúr odberateľských a
  dodávateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov, evidencia dlhodobého majetku, vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, vykonanie dokladovej inventarizácie účtov hlavnej knihy ku dňu účtovnej závierky, zostavenie účtovnej závierky –
  ročných výkazov – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke.
 • Po zostavení účtovnej závierky spracujeme daňové
  priznanie, vytvoríme inventarizačné zápisy, vytvoríme
  poznámky
 • Skontrolujeme formálnu správnosť účtovných zápisov, skontrolujeme výkazy.
 • Vypracujeme organizačný poriadok, pracovný poriadok,
  mzdový poriadok, prevádzkový poriadok.
 • Pre obchodné spoločnosti a účtovné jednotky nezriadené za účelom podnikania s povinnosťou overenia účtovnej závierky audítorom sprostredkujeme kontakt s renovovaným audítorom, sprostredkujeme kontakt na daňového poradcu pre podnikateľské aj nepodnikateľské subjekty.

Spracovanie miezd a personalistika

 • Vyhotovíme pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce,
  pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov, vyhlásenia o uplatňovaní nezdaniteľných častí, čestné vyhlásenie k odvodovému zvýhodneniu pre dohody o brigádnickej práci študenta.
 • Vykonáme prihlášky, zmeny a odhlášky zamestnancov aj
  zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a do zdravotných
  poisťovní.
 • Spracujeme mzdy zamestnancom odmeňovaných podľa
  zákonníka práce a podľa zákona o odmeňovaní
  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (školy,CVČ, obce...).
 • Vypracujeme výstupné zostavy pre evidenciu a účtovanie
  miezd, rekapitulácie, výplatné pásky (aj zasielané mailom), príkazy na úhradu (aj vo forme dávky pre načítanie do internetbankingu), prehľad čerpania a zostatkov dovoleniek ...
 • Spracujeme mesačné výkazy pre sociálnu poisťovňu,
  zdravotné poisťovne, prehľady na daňové úrady, ich zaslanie cez elektronické podateľne, oznámime dni výkonu práce zamestnancov pracujúcich na dohody do zdravotných poisťovní, doručíme (pošleme) PN, OČR, žiadosti o materské do sociálnej poisťovne.
 • Spracujeme štvrťročné štatistické výkazy (Práca 2-04, Škol (MŠVVVŠ SR) 1 – 04, štvrťročné výkazy o cene práce pre Treximu...)
 • Uzatvoríme rok v mzdovom účtovníctve - spracujeme
  mzdové listy, vystavíme potvrdenia o príjme, spracujeme
  ročné zúčtovanie preddavkov na daň, spracujeme Hlásenia na daňový úrad a ročné štatistické výkazy
 • Spracujeme dokumentácie pri skončení pracovného
  pomeru – zápočtový list, evidenčný list, potvrdenie o príjme..