• Ste manažérsky vhodne pripravení na riadenie Vašej organizácie?
  • Viete čomu budete čeliť v nastupujúcom krízovom období?
  • Máte skúsenosti s efektívnym vedením a motivovaním ľudí v akýchkoľvek podmienkach?
  • Darí sa Vám asertívne a zrozumiteľne komunikovať a vždy viete ako sa máte správať?

Ak ste odpovedali aspoň raz NIE, radi by sme dali do Vašej pozornosti naše exkluzívne školenie, 

Personálny systém 21. storočia - Moderné trendy v riadení (neziskovej) organizácie

ktoré Vám uľahčí váš profesionálny život.

Školenie prispôsobené Vašim potrebám.

Oblasti, ktoré Vám ponúkame.

Efektívne riadenie organizácie

("manažérsky rýchlokurz" alebo čo všetko by bolo fajn vedieť pri vedúcej pozícii).

Personálny manažment

(ako pochopiť, viesť a motivovať ľudí počas krízy a najmä po nej).

Komunikácia 

(komunikačné zručnosti pre vyššiu efektivitu aj z psychologického hľadiska).

Imidž organizácie

(budovanie kultúry, osobný imidž, zásady spoločenského protokolu, prezentácia, marketing)

Stres manažment a riešenie konfliktov 

AKO riešiť komplikované situácie, zvládať konflikty bez negatívnych následkov, vedieť odstrániť, alebo zvládnuť stresové situácie

O ŠKOLENÍ

Lektor kurzu:

Ing. Branislav Jovankovič, MBA

Vyštudoval medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a postgraduálne medzinárodné vzťahy na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Profesionálny titul MBA získal po štúdiu personálneho manažmentu na Cambridge Business School v Prahe. Počas celej 20-ročnej profesionálnej kariéry pôsobí v poradenských a personálno-poradenských spoločnostiach a venuje sa manažérskemu poradenstvu a riadeniu ľudského kapitálu. Klientom z radov neziskových organizácií, súkromného sektora i verejných inštitúcií poskytuje individualizované riešenia zamerané na optimalizáciu personálnych a manažérskych procesov, nastavenie personálnej stratégie a rozvoj zamestnancov. Venuje sa moderným trendom v personálnom riadení, rovnováhe pracovného a osobného života a problematike generácií zamestnancov.

Čo školením získate?

• Predstavu o zručnostiach, ktoré si vyžaduje efektívne riadenie.
• Rady a tipy ako riadiť efektívne.
• Ovládanie základných procesov v personálnom riadení so špecifickým dôrazom na vedenie, riadenie a motivovanie             zamestnancov, spolupracovníkov alebo dobrovoľníkov organizácie.
• Úplne nový pohľad na komunikáciu v modernej dobe a jej úskalia.
• Osvojenie si kľúčových zručností k efektívnej komunikácii.
• Množstvo konkrétnych príkladov a praktických ukážok a mnoho iných.

Čo sa na kurzoch naučíte?

• Systém riadenia, stratégia a strategické riadenie. Misia, vízia a hodnoty. Firemná kultúra. Organizačná štruktúra. Organizácia práce. Riadenie kvality, riadenie výkonnosti a riadenie efektívnosti. Procesný manažment, projektový manažment, personálny manažment (riadenie ľudských zdrojov). Finančný manažment. Manažment zmeny (change management). Krízový manažment. Znalostný manažment (knowledge management) a inovácie. Manažérska komunikácia. Manažérsky reporting.

• Riadenie ľudských zdrojov v organizácii. Základná terminológia. Analýza stavu riadenia ľudí v organizácii. Manažérske štýly a postupy. Rozdiel medzi riadením a vedením, manažérom a lídrom. Personálna stratégia a jej súčasti. Základné personálne procesy, nábor, selekcia, výber a adaptácia. Riadenie, vedenie a hodnotenie. Rozvoj, rast a vzdelávanie. Odmeňovanie, motivácia, benefity, spokojnosť a angažovanosť. HR značka. HR marketing. Spoločenská zodpovednosť. Kultúra spoločnosti, fluktuácia a jej dôvody. Životný cyklus zamestnanca. Rovnováha pracovného a osobného života (Work-Life Balance). Generácie zamestnancov a špecifický prístup k nim. Špecifiká vedenia a motivovania dobrovoľníkov, novodobé trendy a budúce výzvy riadenia a vedenia ľudí.

• Zmysel komunikácie, prečo vlastne komunikujeme? Druhy komunikácie. Verbálna komunikácia. Neverbálna komunikácia. Bežné prejavy pri osobnej komunikácii. Mimika a gestá. Typy osobností a typy temperamentov. Komunikačné zručnosti. Psychológia komunikácie. Kognitívne schopnosti. Efektívna komunikácia vedúcich pracovníkov. Manažérske štýly. Životný cyklus zamestnanca. Vyjednávanie. Asertivita, komplikovaná komunikácia. Elektronická komunikácia, sociálne médiá. Špecifiká komunikácie s rozličnými generáciami. Špecifiká komunikácie s rozličnými
kultúrami. Komunikácia s dobrovoľníkmi.

• Prečo je firemná kultúra dôležitá? Definícia firemnej kultúry. Firemná kultúra a firemná identita. Firemná kultúra a personálna stratégia. Komponenty firemnej kultúry. Firemné hodnoty. Pravidlá správania sa. Symboly, rituály a zvyky. Vzťah k zamestnancom. Atmosféra na pracovisku. Komunikácia. Víťazná firemná kultúra. Toxická firemná kultúra. Typy firemnej kultúry. Osobný imidž. Prečo je imidž dôležitý? Čo je osobný imidž? Faktory osobného imidžu. Fyziologický zjav. Oblečenie a zovňajšok. Charizma a šarm. Neverbálna komunikácia. Verbálna komunikácia. Povaha a temperament. Spoločenská a biznis etiketa. Predstavovanie, oslovovanie, pozdrav, podanie ruky, pobozkanie ruky,
bozkávanie, chôdza a pohyb, v aute, v reštaurácii a pri stolovaní, oblečenie.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ONLINE FormaKomunikačná platforma ZOOM
Termín:Školenie sa otvára pri minimálnom počte účastníkov 10
Cena :79€
Rozsah:6 hodín

Registrácia nie je záväzná. 

 

Školenie sa uskutoční pri minimálnom počte 10 účastníkov. Záujemcov budeme priebežne kontaktovať.

 

 

 

Nezáväzný REGISTRAČNÝ FORMULÁR