Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov v mimovládnych neziskových organizáciách za rok 2021

Záznam školenia:

Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov v mimovládnych neziskových organizáciách za rok 2021

Cena školenia - 49 Eur

V cene záznamu školenia sú zahrnuté študijné materiály a neobmedzený prístup ku video záznamu.

Komu je kurz určený?

Ekonómom a účtovníkom, ktorí aktívne spracúvajú účtovníctvo neziskových organizácií (platí pre všetky typy  – OZ, n.o., súkromné a cirkevné školy a šk. zariadenia, nadácie,….) a chcú správne zostaviť účtovnú uzávierku, závierku a daňové priznanie k dani z príjmov organizácie.

Čo kurzom získate?

 1. Pevné základy z oblasti princípov a právnych noriem pri zostavovaní účtovnej uzávierky a závierky v mimovládnej neziskovej organizácii.
 2. Prehľad o postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva.
 3. Naučíte sa rozoznávať hlavnú ekonomickú a podnikateľskú činnosť mimovládnej neziskovej organizácie a správne zostaviť daňové priznanie k dani z príjmov.
 4. Kvalitný výukový materiál k dispozícii v cene kurzu.

Čo sa na kurze naučíte?

 1. Prípravné práce pred účtovnou uzávierkou.Kontrola bilančnej kontinuity.
  • Inventarizácia – kontrola vecnej správnosti účtovníctva.
  • Kontrola účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.
  • Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok.
  • Vystavenie a zaúčtovanie všetkých účtovných dokladov vyhotovených v roku 2021 a súvisiacich s bežným účtovným obdobím 2020.
  • Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok.
  • Zaúčtovanie opravných položiek.
  • Zaúčtovanie časového rozlíšenie nákladov a výnosov, dodržanie akruálneho princípu.
  • Výpočet výsledku hospodárenia a zaúčtovanie dane z príjmov.
 2. Hlavná, ekonomická a podnikateľská činnosť neziskovej mimovládnej organizácie.
 3. Analýza hospodárskeho výsledku mimovládnej neziskovej organizácie.
 4. Zdaňovaná, nezdaňovaná činnosť, zostavenie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb.
 5. Návod na spracovanie daňového priznania za rok 2021.
 6. Praktický príklad vyplnenia daňového priznania mimovládnej neziskovej organizácie.
 7. Najdôležitejšie zmeny daňových právnych noriem platných pre rok 2021.
 8. Najdôležitejšie zmeny v účtovníctve mimovládnej neziskovej organizácie v roku 2021.

Prečo si vybrať náš kurz?

 1. Školenie je postavené na dlhoročných odborných skúsenostiach s účtovaním neziskových mimovládnych organizácií.
 2. Lektorka kurzu, RNDr. Ing. Marcela Dobešová je renomovanou odborníčkou v oblasti ekonomiky a riadenia mimovládnych neziskových organizácií s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami. Je jednou z mála odborníkov, ktorí sa tejto náročnej oblasti ekonomiky tretieho sektora na Slovensku venujú.
 3. Lektorka kurzu, Ing. Michaela Vidová je daňová poradkyňa, skúsená lektorka.
 4. Účtovanie reálnych modelových príkladov, zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov.
 5. Účastníci majú v cene kurzu k dispozícii kvalitný výukový materiál 
 6. Eva Rybárová - expert so zameraním na ekonomiku, reporting, účtovníctvo, rozpočtovníctvo a analýzy. Okrem ôsmich rokov pôsobenia v štátnej sfére v oblasti rozpočtu a ekonomickej diplomacie má skúsenosti so zavádzaním nových účtovných informačných systémov, reportingom údajov pre TOP manažment medzinárodných firiem a štatutárnym auditom v podmienkach SR. 

Po vyplnení a odoslaní formulára obdržíte informácie k platbe a následnému prístupu k videokurzu.