ZÁZNAMY ONLINE ŠKOLENÍ

Vzdelávajte sa v pohodlí vášho domova

Videoškolenia, e-learning a záznamy školení na mieru pre vás

Novela zákona o účtovníctve v neziskových organizáciách od 1.1.2022 | ProfiMVO
Zistite ktoré zmeny zákona o účtovníctve sa týkajú neziskových organizácií od 1.1.2022. Zistite ako sa rozšírili možnosti elektronického spôsobu vedenia účtovníctva. Zistite ako viesť účtovný záznam elektronicky a listinne - podmienky a formy transformácie účtovného záznamu.
Zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní | ProfiMVO
Ako sa zmenilo posudzovanie zákaziek s nízkou hodnotou po novele zákona o verejnom obstarávaní v roku 2023? Záznam zo školenia
Záznam školenia: Účtovná závierka za rok 2022 v neziskových organizáciách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
Zistite aké sú prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh v neziskových organizáciách. Ako na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov - zaúčtovanie inventarizačných rozdielov. Ako na účtovanie opravných položiek a rezerv.
Záznam školenia: Účtovná závierka a uzávierka za rok 2022
Ako na zdaňovanie príjmov a daňové priznanie za rok 2022 v organizáciách nezriadených za účelom podnikania? Zistite aké sú časté chyby v účtovníctve a v účtovnej závierke z pohľadu audítora.
Záznam semináru: Daňové priznanie a účtovná závierka cirkevných organizácií
Čo je nové v daňovom priznaní a účtovnej závierke 2023 pre cirkevné organizácie? Záznam semináru
Záznam školenia: Ekonomicky oprávnené náklady a výročná správa poskytovateľov sociálnych služieb
Aké sú zákonné povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb? Aký je ich vplyv na účtovníctvo a účtovný informačný systém? Naučte sa toto a omnoho viac na vybraných účtovných prípadoch poskytovateľa sociálnych služieb.
Záznam školenia: Dane a účtovníctvo organizácií nezriadených za účelom podnikania
Zistite rozdiely medzi hlavnou, ekonomickou a podnikateľskou činnosťou organizácií nezriadených za účelom podnikania (neziskové účtovné jednotky). Zistite ktoré sú zdaňované a nezdaňované príjmy, daňové a nedaňové výdavky pri posudzovaní dani z príjmov právnických osôb.
Ukončenie roka v mzdovej učtárni a zmeny v roku 2023
Zistite aká je minimálna mzda a minimálne mzdové príplatky. Zistite ako na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Ako na zmenu zdravotnej poisťovne. Ako na elektronickú PN-ku a ostatné administratívne zmeny.
Verejné financie v organizáciách nezriadených za účelom podnikania
Naučte sa čo sú to verejné financie a verejné prostriedky. Zistite aký je legislatívny rámec a možnosti požitia verejných prostriedkov neziskovými organizáciami. Zistite aký je vplyv použitia verejných prostriedkov na finančné riadenie neziskových organizácií.
Záznam školenia: Hlavná, ekonomická a podnikateľská činnosť školských jedálni
Zistite aký je vplyv hlavnej, ekonomickej a podnikateľskej činnosti na daňové povinnosti (DPH a daň z príjmov). Zistite kedy a pre koho je povinná registrácia za platiteľa DPH. Zistite ako na pomerné odpočítanie DPH.
Školenie Kybernetická bezpečnosť a GDPR v online priestore ProfiMVO
Chcete sa zorientovať sa v problematike informačnej a kybernetickej bezpečnosti? Školenie slúži k pochopeniu dôležitosti riadenia informačnej bezpečnosti, vysvetleniu základných pojmov a  jednotlivých technických nástrojov.
Školenie Sadzby stravného pri pracovných cestách a s tým súvisiace veličiny | ProfiMVO
Viete ako vyúčtovať tuzemskú pracovná cesta? Aké sú podmienky stravovania zamestnancov?
Aktuálne zmeny v mzdovej učtárni 2022 a upozornenia na najčastejšie chyby
Aké sú aktuálne hodnoty mzdy a mzdových zvýhodnení? Ako správne posúdiť nadčasy a mzdové zvýhodnenia? Ako opraviť nesprávne vyplatené mzdy? Zistite na školení | ProfiMVO
Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov v mimovládnych neziskových organizáciách za rok 2021
Chcete získať pevné základy z oblasti princípov a právnych noriem pri zostavovaní účtovnej uzávierky a závierky v mimovládnej neziskovej organizácii? Chcete získať prehľad o postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva?
Verejné obstarávanie pre začiatočníkov v oblasti zákaziek s nízkou hodnotou
Vedeli ste, že verejné obstarávanie sa dotýka všetkých subjektov verejnej správy, právnických osôb založených alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter?
Školenie Projektové účtovníctvo pre neziskové organizácie 2023
Získajte všetky predpoklady k zefektívneniu riadenia neziskovej organizácie pomocou Excelu. Využiť jeho zabudované funkcie a nástroje k zvýšeniu efektivity práce.
Daňové priznanie a účtovná závierka pre cirkevné organizácie 2023
Ako na účtovnú uzávierku a inventarizáciu v mimovládnej neziskovej organizácii? Aké účty, nesmú mať zostatky? Ako zúčtovať dotácie? Ako na podiely zaplatenej dane? Tieto a mnohé ďalšie odpovede na školení | ProfiMVO
Týka sa vás ako cirkevnej organizácie daň z príjmu? A čo daň z pridanej hodnoty?
Daňové priznanie a účtovná závierka pre cirkevné organizácie 2023
Aké hmotno-právne predpisy hospodárenia ovplyvňujú účtovanie v cirkevných organizáciách (účtovné, daňové, organizačné)?Aké sú aktuálne zmeny a doplnenia zákona o účtovníctve a jeho aplikácia v praxi?
Školenie Jednoduché účtovníctvo cirkví, náboženských spoločností a cirkevných zborov | ProfiMVO
Objasnite si legislatívny rámec jednoduchého účtovníctva cirkví, náboženských spoločností a cirkevných zborov. Zistite aké účtovné knihy je  potrebné používať v jednoduchom účtovníctve. Naučte sa špecifické účtovné prípady.
Školenie Verejné obstarávanie - najčastejšie témy, ktoré rezonujú v praxi | ProfiMVO
Zistite aké sú základné princípy verejného obstarávania (VO). Naučte sa základné pojmy a základné povinnosti verejného obstarávateľa. Naučte sa aké sú výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní a predpokladaná hodnota zákazky.
Školenie Zákon o účtovníctve v neziskovej organizácii záznam zo školenia | ProfiMVO
Naučte sa základné pojmy uplatňované v zákone o účtovníctve. Akú účtovnú sústavu môže nezisková organizácia používať? Čo je účtový rozvrh? Aké sú náležitosti účtovného dokladu? Aké sú hlavné zásady vedenia účtovníctva v priebehu účtovného obdobia?
Školenie Špecifiká účtovania v súkromnej, cirkevnej škole, školskom zariadení | ProfiMVO
Zistite aký je legislatívny rámec ekonomickej agendy súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Naučte sa postupy účtovania na vybraných účtovných prípadoch. Zistite ako na viaczdrojové financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení.
Záznam školenia Podvojné účtovníctvo v neziskových organizáciách (MVO) | ProfiMVO
Zistite ako vyriešiť špecifické účtovné prípady v sústave podvojného účtovníctva podľa jednotlivých účtových tried. Zistite ako na vklady zakladateľov, bezodplatne prijatý alebo darovaný dlhodobý majetok.
Získajte pevné základy z oblasti finančného manažmentu v neziskových organizáciách. Poďte sa oboznámiť s finančným plánovaním, finančnými analýzami a finančnou kontrolou v neziskových organizáciách.
Naučte sa kalkulácie školských jedální súkromných a cirkevných škôl. Zistite ako na skladovú evidenciu zásob v školskej jedálni. Naučte sa evidovať a účtovať produkciu jedál v školskej jedálne.

Školenia na mieru

Nenašli ste hľadanú tému? Žiadny problém, pripravíme školenie „šité na mieru“ a to na ktorékoľvek témy, či kombinácie tém, ktoré ponúkame.

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám.

Zostaňte s nami v spojení a nezmeškajte atraktívne ponuky "šité na mieru" pre neziskový sektor.

Mnoho tipov na Facebooku

Všeobecné informácie

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení