Účtovníctvo

NEZISKOVÝCH ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK 

 Nutné zlo?

Strach pred kontrolami?
Ekonomický nástroj?

Zdroj informácií o pohybe majetku a jeho
zdrojoch, ktoré sú obrazom všeobecne prospešnej

činnosti neziskovej organizácie

Prečo práve účtovníctvo v neziskovej organizácií?

Finančné účtovníctvo je povinnou súčasťou agendy každej právnickej osoby. Zaznamenáva každú aktivitu, ktorá súvisí s jej financovaním.Poskytuje verný a pravdivý obraz o pohybe majetku a jeho zdrojoch. Účtovníctvo je uceleným ekonomickým informačným systémom,
ktorý plní niekoľko úloh spojených s činnosťou a so špecifikami účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené za účelom podnikania.

Ako účtovať v neziskovej organizácií?

Podľa zákona o účtovníctve a opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré hovoria o postupoch účtovania a o účtovnej závierke pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené za účelom podnikania. Zohľadňovať špecifiká činnosti neziskových organizácií, ktoré by sa mali
premietnuť do účtovania, najmä účtovanie podľa účelu založenia/zriadenia neziskovej organizácie, realizovaných projektov, viaczdrojového financovania a zdaňovania príjmov z hlavnej, z ekonomickej a z podnikateľskej činnosti.

Aké užitočné výstupy ponúka účtovníctvo nielen pre

kontrolné orgány?

Výstupy informácií z účtovných kníh v priebehu roka sú dôležité pre operatívne rozhodovania, finančné riadenie a kontrolu procesov a projektov.

Účtovná závierka je zostavovaná pre externých užívateľov informácií:
daňový úrad, verejnosť, poskytovatelia darov, donori, banky, ale aj pre vlastnú členskú základňu. Výročná správa je výstupom pre všetky subjekty dotknuté činnosťou
neziskovej účtovnej jednotky. Je nástrojom transpartentnosti, dôveryhodnosti a kontroly verejnosťou. Je uceleným dokumentom obsahujúcim všetky relevantné údaje o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie.

Ako skontrolovať správnosť účtovania a výstupy

z účtovníctva?

Jednoducho. Naučiť sa pri účtovaní osvojiť, dodržiavať a kontrolovať účtovné zásady, preukázateľnosť účtovných prípadov a účtovnej závierky.

 • čo keby ste so 100%-nou istotou vedeli, ktorá legislatíva ovplyvňuje vašu prácu?
 • čo keby ste dokázali "nepriestrelne" skontrolovať správnosť svojej práce?
 • čo keby ste získali pevné základy účtovania mimovládnych organizácií, ukotvené na princípoch účtovníctva?
 • čo keby ste objavili pravidlá zdaňovania mimovládnych organizácií a vďaka tomu šetrili viac peňazí?
 • čo keby ste už nikdy viac nemali stresy pri účtovaní projektov?
 • čo keby ste dokázali efektívne využívať finančné, manažérske aj projektové účtovníctvo?

Predstavujeme jedinečný online kurz "Podvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania"

Tento kurz je vstupenka do podvojného účtovníctva mimovládnych neziskových organizácií. Je to návod, ktorý Marcela Dobešová aj s celým tímom PROFIMVO dlhodobo využívajú, aby zabezpečili maximálnu spokojnosť klientov.

Marcela v ňom otvorene zdieľa systém ako sa zbaviť strachu z účtovania neziskovej organizácie. Zachytáva presný proces, ako postupovať v špecifickej oblasti účtovania mimovládnych organizácií.

Sprevádza vás krok za krokom všetkým, čo musíte vedieť počas bežných účtovných prác, ale aj pri prácach na konci účtovného obdobia. Ukáže vám na konkrétnych príkladoch čo jej funguje a vysvetlí presné princípy, prečo to funguje.

No, a ku každej časti kurzu má pre vás pripravený pracovný zošit, kde nájdete prehľadne všetko čo na kurze zaznie.

Podľa toho môžete potom postupovať bez obáv, že by ste na niečo zabudli. Zároveň sa nemusíte báť, že by ste niečo technický nezvládli. Video si môžete kedykoľvek zastaviť, alebo sa vrátiť na miesto, ktoré momentálne riešite. 
 

Čo hovoria ľudia, ktorí už absolvovali tento kurz?

ŠITÉ NA MIERU PRE NÁS, TRETÍ SEKTOR

Dobrý deň, o Vašom školení som sa dozvedela z internetu po dlhom pátraní po školeniach pre neziskový sektor. Vaše školenia/workshopy/semináre sú (dovolím si tvrdiť) šité na mieru pre nás, tretí sektor. Zúčastnila som sa už školení pre neziskový sektor aj od iných poskytovateľov, ale ani jedno mi neprišlo také cielené ako u Vás. Moje očakávanie boli dozvedieť sa niečo nové, čo ešte neviem a potrebujem vedieť (nevedela som čo, ale vedela som, že určite sa niečo také nájde).
Realitou bolo, že som sa skutočne dozvedela nové veci, ktoré som hneď aplikovala do praxe. Boli krásne, zrozumiteľne vysvetlené, bolo odpovedané na všetky otázky, všetkých účastníkov. Ak vznikli nejaké diskusie, ktoré viedli hlbšie do tematiky, veľmi ochotne ste sa na to pozreli a preštudovali si po školení a prezentovali nám na ďalšom sedení, príp. mailom. Školenie bolo praktické, dodané užitočné materiály. Celú problematiku som si skompletizovala.
Ja som veľmi spokojná, odporúčam koho stretnem 🙂
Veľmi chválim, že ste sa popasovali aj s online školeniami počas korony, napriek tomu, že to bolo pre Vás niečo nové. Mrzí ma školenie excelu, ktoré sa nakoniec neuskutočnilo, ale rozumiem, že to nie je Vaším pričinením.
EVA NESZMÉRYOVÁ | FINANČNÁ MANAŽÉRKA |OZ VAGUS | www.vagus.sk |

Podvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania

Vstupom do kurzu získate:

 • 12 video-lekcií a 447 minút o tom, ako efektívne účtovať mimovládnu organizáciu bez zbytočných chýb
 • Doživotný prístup do online členskej sekcie. Ku všetkým modulom sa môžete kedykoľvek vracať vo svojej členskej sekcii a postupne všetko, čo sa naučíte zaviesť do praxe.
 • PDF poznámky ku každému modulu. Spolu s každým modulom získate pracovný zošit, v ktorom prehľadne uvidíte jednotlivé snímky prezentácie s možnosťou doplnenia vlastných poznámok.
 • MP3 audio-verziu každého modulu pre jednoduché počúvanie na cestách. Nemáte čas pozerať na video? Počúvate radi napríklad v aute alebo vo vlaku? Všetky moduly si môžete stiahnuť tiež ako audio. 

Ale hlavne, po absolvovaní kurzu sami dokážete:

 • správne nastaviť účtovný systém na zber informácií potrebných pre riadenie mimovládnej organizácie a získať tak elán a istotu pri dôležitých rozhodnutiach
 • porozumieť rozdielom medzi účtovníctvom neziskovej organizácie a podnikateľa, vďaka čomu sa zbavíte obáv z prípadných kontrol
 • odhaliť spôsob, ako znásobiť efektivitu pri účtovaní mimovládnej organizácie a získať tak čas na svoj osobný rozvoj
 • jasne si zadefinovať vaše povinnosti voči štátu ako mimovládnej organizácie a zbaviť sa strachu z hroziacich pokút
 • zostaviť v 14-tich krokoch účtovnú závierku mimovládnej organizácie vyvarovať sa zbytočných chýb a získať tak nadšenie pri budovaní dôležitých procesov mimovládnej organizácie
 • využívať drobné finty, vďaka ktorým tromfnete aj svojich kolegov
 • vyvarovať sa zbytočným chybám, kvôli ktorým ste neustále v časovom sklze a získať tak pokoj a istotu pri každodennom rozhodovaní
 • odhaliť svoje silné stránky a talenty, vďaka ktorým budete napredovať rýchlejšie

Vstúpte do kurzu teraz len za:

99,00 EUR

Spolu teda v 12. moduloch kurzu

"Podvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania"

na vás čaká:

MODUL #1 

Právne normy neziskových účtovných jednotiek

V module #1 zistíte:


 • čo je potrebné vedieť o organizácii skôr ako sa pustíte do účtovania
 • aká legislatíva ovplyvňuje mimovládne neziskové organizácie
 • aké špecifiká platia pre účtovanie mimovládnej organizácie v porovnaní s podnikateľskými subjektami, v čom sa líši účtovníctvo, výstupy a systém práce mimovládnej organizácie
 • čo je hlavnou činnosťou neziskovky a aké iné činnosti môže vykonávať
 • čo je cieľom účtovníctva - z akých 4 hľadísk sa pozeráme na cieľ účtovníctva
 • čo sa zaznamenáva v účtovníctve, čo je účtovný záznam a kedy je dokument účtovným dokladom a kedy nie
 • čo je účtová osnova a čo obsahuje
 • aké dokumenty sú súčasťou účtovnej uzávierky a účtovnej závierky. Aký je rozdiel medzi závierkou a uzávierkou v mimovládnej organizácii
 • čo a ako zverejňuje mimovládna organizácia. A zároveň, ktorá mimovládna organizácia zverejňuje účtovnú závierku a ktorá nie

MODUL #2

Účtovanie o dlhodobom majetku – účtová trieda 0

V module #2 zistíte:


 • aké je členenie dlhodobého majetku a aké druhy majetku môže mimovládna organizácia vlastniť
 • ktorý dlhodobý majetok sa neodpisuje
 • ako oceniť dlhodobý majetok
 • aké zdroje môže mimovládna organizácia použiť na obstaranie dlhodobého majetku? Čo jeho vlastníctvo a evidencia
 • aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi, či sa môžu sa rovnať a ak áno, kedy. + Praktické postupy odpisovania
 • ktoré metódy odpisovania využíva mimovládna organizácia
 • ako zhodnocovať dlhodobý majetok v mimovládnej organizácii

MODUL #3

Účtovanie o zásobách – účtová trieda 1

V module #3 zistíte:


 • aké zásoby môže mimovládna organizácia vytvárať a aký je rozdiel medzi účtovaním zásob spôsobom A a účtovanie spôsobom B
 • kedy neúčtujeme o zásobach na sklade
 • 3 spôsoby oceňovania zásob v mimovládnej organizácii a upozorníme na spôsoby ocenenia darovaných zásob

MODUL #4

Účtovanie na finančných účtoch – účtová trieda 2

V module #4 zistíte:


 • čo sa sleduje na finančných účtoch mimovládnej organizácie a do akej sumy je možné v mimovládnej organizácii platiť v hotovosti
 • či je povinná mimovládna organizácia používať e-kasu
 • ako sa oceňujú peňažné prostriedky, cenné papiere a ceniny
 • ako na virtuálnu menu v mimovládnej organizácii
 • ako účtovať kontokorentný účet

MODUL #5

Zúčtovacie vzťahy – účtová trieda 3

V module #5 zistíte:


 • čo sa sleduje na pohľadávkach a záväzkoch v mimovládnej organizácii
 • ktoré zúčtovacie vzťahy sú aktívne, ktoré pasívne a ktoré zaradíme v závislosti na zostatku
 • ako sa oceňujú pohľadávky a záväzky mimovládnej organizácie
 • ako zúčtovať mzdy a ako zúčtovať granty v špecifických podmienkach mimovládnych organizácií
 • na ktorých účtoch sa účtujú záväzky a pohľadávky voči verejným financiám
 • ktoré účty sú účty časového rozlíšenia, čo a kedy sa na nich účtuje účtuje

MODUL #6

Imanie, fondy, dlhodobé záväzky – účtová trieda 4

V module #6 zistíte:


 • čo tvorí vlastné imanie mimovládnej organizácie
 • ktorý nadobudnutý majetok účtujeme v prospech účtu 411 – Základné imanie a či môže občianske združenie účtovať na tomto účte
 • kto môže účtovať na účte 412 – Fondy tvorené podľa osobitného predpisu
 • na ktoré účtové skupiny sa účtujú dlhodobé záväzky a ktorý účet účtovej triedy 4 na konci účtovného obdobia nemôže vykazovať zostatok

MODUL #7

Účtovanie o nákladoch – účtová trieda 5

V module #7 zistíte:


 • aké má mimovládna organizácia potreby členenia analytických účtov v účtovej triede 5 - náklady
 • kedy sa účtuje o cestovnom a kedy sa účtujú osobitné náklady mimovládnej organizácie
 • ako účtovať prácu dobrovoľníkov
 • kedy sa účtuje dar a kedy je to poskytnutý príspevok
 • na aký účet sa účtujú účtovné odpisy a na aký účet daňové odpisy
 • aký je rozdiel medzi účtovou skupinou 53 – Dane a poplatky a účtovou skupinou 59 – Daň z príjmov

MODUL #8

Účtovanie výnosov – účtová trieda 6

V module #8 zistíte:


 • na ktorých účtoch sa účtujú tržby mimovládnej organizácie
 • kedy sa účtuje v účtovej skupine 61 - Zmena stavu zásob vlastnej výroby a kedy v účtovej skupine 62 – Aktivácia
 • čo sa účtuje na účet 647 – Osobitné výnosy. Pozor, je to inak ako ste si mysleli
 • na ktorý účet sa účtujú prijaté príspevky od klientov za všeobecne prospešnú službu

MODUL #9

Účtovná závierka

V module #9 zistíte:


 • kedy má povinnosť mimovládna organizácia zostaviť účtovnú závierku a aký je rozdiel medzi účtovnou závierkou a účtovnou uzávierkou
 • kedy a ako môžeme otvoriť účtovné knihy
 • kedy môžeme uzatvoriť účtovné knihy
 • čo tvorí účtovnú závierku a aké súčasti obsahuje účtovná závierka
 • ako sa preukazuje účtovná závierka
 • čo je obsahom poznámok v účtovnej závierke

MODUL #10

Ďalšie povinnosti NÚJ súvisiace s účtovníctvom a účtovnou závierkou

V module #10 zistíte:


 • kto má povinnosť zverejňovať účtovnú závierku vo verejnej časti registra účtovných závierok
 • kedy má povinnosť vypracovať a zverejniť výročnú správu občianske združenie
 • ktorá mimovládna organizácia má povinnosť štatutárneho auditu a čo je predmetom overovania
 • aká je doba úschovy účtovných záznamov
 • čo je predmetom úschovy účtovných záznamov

MODUL #11

Zdaňovanie príjmov v organizáciách nezriadených za účelom podnikania

V module #11 zistíte:


 • kto sú daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie
 • čo nie je predmetom dane a naopak čo je predmetom dane mimovládnych organizácií (organizácií nezriadených za účelom podnikania)
 • ktoré príjmy mimovládnej organizácie sú oslobodené od dane
 • kedy podáva nezisková účtovná jednotka daňové priznanie
 • kedy nepodáva mimovládna organizácia daňové priznanie

MODUL #12

Účtovníctvo ako ekonomický nástroj efektívneho riadenia

V module #12 zistíte:


 • aký je rozdiel medzi finančným, manažérskym (nákladovým) a projektovým účtovníctvom
 • ako nastaviť účtovný informačný systém, aby maximálne uľahčil procesy rozhodovania, vyúčtovania zdrojov financovania, nákladovosti jednotlivých procesov, nielen pre kontrolné orgány
 • kedy je príjem súčasne aj výnosom a výdaj súčasne aj nákladom
 • ako účtovať hlavnú, ekonomickú, prípadne podnikateľskú činnosť

Každý z 12 modulov obsahuje AKČNÉ OTÁZKY, ktoré vám pomôžu pochopiť princípy podvojného účtovníctva mimovládnej neziskovej organizácie

Ako DARČEK KU KURZU obdržíte naviac tieto bonusy:

BONUS 1:

E-BOOK: Praktická príručka "PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO NEZISKOVÝCH ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK V PRÍKLADOCH"

432-stranová príručka nabitá príkladmi účtovania všetkých tipov "mimovládok"

29,70 EUR ZDARMA

Čo získate:

 • E-BOOK vo formáte PDF dostupný priamo v členskej secii
 • jedinečnú príručku účtovníctva neziskovej účtovnej jednotky, pomocou ktorej sa Vám podarí zaúčtovať aj ten najzložitejší účtovný prípad
 • 432 strán ucelených informácií a príkladov z každodennej praxe
 • 24 ucelených príkladov z oblasti účtovania dlhodobého majetku aj pri viaczdrojovom financovaní
 • 13 praktických príkladov účtovania zásob neziskovej účtovnej jednotky
 • 16 príkladov účtovania na finančných účtoch v prostredí mimovládnej organizácie
 • 34 príkladov účtovania zúčtovacích vzťahov v projektovom účtovníctve
 • 11 príkladov účtovania imania a fondov s vysvetlením
 • Praktické príklady účtovania príspevkov, grantov, darov
 • Zákon o účtovníctve s komentármi
 • Aktuálne postupy účtovania pre neziskovú účtovnú jednotku

Kurz predčí vaše očakávania ak...

 • S účtovaním "mimovládok" začínate
 • Neviete čím začať
 • Neveríte svojim riešeniam
 • Každý výstup 100-krát prerábate pokiaľ ho odovzdáte
 • Chcete zefektívniť svoju prácu
 • Ste frustrovaní z toho, že vám práca nejde od ruky

Kurz nie je pre vás, ak:

 • Neovládate všeobecné základy podvojného účtovníctva
 • ste experti v podvojnom účtovníctve mimoriadnych organizácií
 • už dosahujete fantastické výsledky
 • nikdy neplánujete zaviesť získané vedomosti do praxe
 • Ste spokojní so súčasným stavom vašej mimovládnej organizácie
 • hľadáte spôsoby ako zneužiť systém na vlastné obohatenie

Čo môžete od kurzu očakávat?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Znásobte svoju efektivitu pri účtovaní mimovládnej organizácie za 12 dní!

Len DNES teda získate:

12 modulov kurzu
"Podvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania"

240 EUR

Praktická príručka
"Podvojné účtovníctvo v príkladoch"

29,70 EUR


CELKOVÁ HODNOTA269,70 EUR 99 EUR

Najčastejšie otázky & odpovede:

Premýšľate, či je kurz "Podvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania" pre vás? Odpovede nájdete tu.

Ako bude kurz prebiehať?

Kurz „Podvojné účtovníctvo pre MNO“ bude prebiehať online formou. Po zaplatení dostanete okamžite prístup do členskej sekcie a ku všetkým modulom kurzu, napriek tomu odporúčame sledovať každý deň len jeden modul a nechať si tak medzi jednotlivými modulmi dostatočný čas nové vedomosti aplikovať v praxi. Ku každému modulu je k dispozícii pracovný zošit. K vybraným modulom sú priradené aj ďalšie pracovné materiály podľa potreby. Všetky bonusové materiály nájdete priamo v členskej sekcii online kurzu v časti Bonusy (v hlavnom menu členskej sekcie s názvom „Bonusy“).

Prečo sa učiť práve s PROFIMVO?

Dôvody prečo sa rozhodnúť pre nás:
 • • PROFIMVO je tu preto, aby pomáhala neziskovému sektoru rásť,
 • • k vášmu rozvoju pristupujeme kreatívne a s nadšením. U nás sa vždy stretnete s úsmevom a záujmom. Vždy sa snažíme prekonať vaše očakávania,
 • • zákazníci na nás už viac ako 20 rokov oceňujú profesionalitu a proaktívny prístup. Stále sa vzdelávame a sledujeme nové trendy. Naplno sa tiež venujeme praktickej pomoci klientom,
 • • vytvárame príležitosti, či už chcete prehĺbiť svoje znalosti zo svojho odboru, alebo rozvíjať manažérske a komunikačné zručnosti svojho tímu, navrhneme pre vás riešenie šité na mieru,
 • • pomáhame pri zvyšovaní efektivity mimovládnych organizácií,
 • • zameriavame sa na organizácie neziskového sektora - sociálne služby, školstvo, zdravotníctvo, veda, výskum a vzdelávanie, kultúra a cirkev, platformy, združenia a nadácie,
 • • prinášame zapamätateľné vedomosti, ktoré je možné okamžite aplikovať do praxe.

Kto stojí za kurzom „Podvojné účtovníctvo pre MNO“?

Expertka na finančný manažment neziskového sektora Marcela Dobešová a jej tím PROFIMVO.
Marcela sa profesionálne venuje finančnému manažmentu, projektovému manažmentu a viaczdrojovému financovaniu neziskových organizácií. Je autorkou viacerých kníh a odborných publikácií v oblasti ekonomiky a účtovníctva mimovládnych organizácií. Je lektorkou akreditovaných kurzov účtovníctva a mnohých ďalších vzdelávacích kurzov pre mimovládne organizácie. V súčasnosti spolupracuje s Ministerstvom financií pri koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav a metodických usmernení na celoštátnej úrovni. Taktiež spolupracuje so Žilinským samosprávnym krajom na projekte uplatňovania princípov "Hodnoty za peniaze". Je presvedčená, že byť advokátkou slabých, posilou tých, ktorí pomáhajú slabším, a mať víziu žiť večne, sa vždy oplatí. Založila holding organizácií so súčasným s názvom PROFIMVO, ktorého cieľom je vytvárať nástroje na podporu neziskového sektora.

Je kurz „Podvojné účtovníctvo pre MNO“ aj pre mňa, ak neovládam účtovníctvo?

Nie, online kurz „Podvojné účtovníctvo pre MNO“ nie je kurz základov podvojného účtovníctva. Kurz najviac pomáha účtovníkom, ktorý už ovládajú základy podvojného účtovníctva, ale s účtovaním "mimovládok" doposiaľ nemali skúsenosti. Dokáže tiež pomôcť ekonómom, lektorom, učiteľom a ostatným vedúcim pracovníkom mimovládnych organizácií, ktorý si chcú rozšíriť svoje zručnosti v podvojnom účtovníctve a zefektívniť svoju prácu.

V čom sa líši online kurz „Podvojné účtovníctvo pre MNO“ od iných kurzov?

Kurz „Podvojné účtovníctvo pre MNO“ je efektívny nástroj pre vstup do podvojného účtovníctva mimovládnych neziskových organizácií vyvinutý špeciálne pre ich potreby. A tým je na Slovensku jedinečný. Ponúka najaktuálnejšie know-how v oblasti finančného manažmentu mimovládnych organizácií, pracovné materiály, príklady dobrej praxe a podporu klientom na ceste k efektivite.

Zaplatil som za kurz, ako to bude teraz prebiehať?

Okamžite po zaznamenaní vašej platby vám pošleme prístupové údaje do členskej sekcie online kurzu s prístupovými údajmi – URL adresou, menom a heslom (tento e-mail si starostlivo odložte). V členskej sekcii budete mať okamžite prístup ku všetkým modulom kurzu aj k bonusom.

Neprišli mi prístupové údaje do členskej sekcie online kurzu, hoci som už dávno zaplatil. Čo mám teraz urobiť?

Skontrolujte si, prosím, vo svojej e-mailovej schránke záložky – Automatické, Reklamy a Spam. V prípade, že ste e-mailovú správu s prístupovými údajmi nenašli ani tam, tak neváhajte a kontaktujte našu podporu podpora@profimvo.sk.

Čo keď zistím, že to nie je pre mňa?

S našou 14-dennou garanciou si môžete byť na 100% istí, že sa vaša investícia vyplatí. V prípade, že po absolvovaní kurzu nebudete presvedčení, že sa vám vaša investícia vráti minimálne 10-násobne, napíšte nám e-mail so žiadosťou o vrátenie peňazí na podpora@profimvo.sk a my vám vrátime všetky peniaze... Bez otázok. Hneď.

Kde nájdem príručku, ktorú som dostal ako bonus?

Všetky bonusové materiály nájdete priamo v členskej sekcii online kurzu v časti Bonusy (v hlavnom menu členskej sekcie s názvom „Bonusy“)

Zabudol som heslo, ako postupovať?

V prihlasovacom formulári online kurzu kliknite na položku „Zabudli ste heslo?“. Následne vložte svoju e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo „Získať nové heslo“. Systém vám automaticky odošle na vami zadanú e-mailovú adresu inštrukcie k obnovenie hesla.

Čo potrebujem vedieť pred vstupom do kurzu „Podvojné účtovníctvo pre MNO“?

Našou víziou je poskytnúť vám na jednom mieste všetko, čo budete potrebovať na ceste k efektívnej a transparentnej mimovládnej organizácie. Po absolvovaní kurzu sami dokážete:
 • • odhaliť spôsob, ako znásobiť efektivitu pri účtovaní mimovládnej organizácie
 • • správne nastaviť účtovný systém na zber informácií potrebných pre riadenie mimovládnej organizácie a získať tak elán a istotu pri dôležitých rozhodnutiach
 • • porozumieť rozdielom medzi účtovníctvom neziskovej organizácie a podnikateľa
 • • jasne si zadefinovať vaše povinnosti voči štátu ako mimovládnej organizácie
 • • zostaviť v 14-tich krokoch účtovnú závierku mimovládnej organizácie vyvarovať sa zbytočných chýb a získať tak nadšenie pri budovaní dôležitých procesov mimovládnej organizácie
 • • využívať drobné finty, vďaka ktorým tromfnete aj svojich kolegov
 • • zbaviť sa strachu z hroziacich pokút
 • • vyvarovať sa zbytočných chýb, kvôli ktorým ste neustále v časovom sklze a získať tak pokoj a istotu pri každodennom rozhodovaní
 • • odhaliť svoje silné stránky a talenty, vďaka ktorým budete napredovať rýchlejšie

Je možné sa na niekoho obrátiť, ak si neviem s niečím poradiť?

Ak vás ešte čokoľvek zaujíma, tak nám napíšte email na podpora@profimvo.sk alebo zavolajte na telefónne číslo +421 902 218 551. Dovoláte sa Matúšovi Macákovi, ktorý sa u nás vo firme stará o spokojnosť našich zákazníkov. V málo pravdepodobnom prípade, že vám nebude vedieť odpovedať na vaše otázky, tak vám odpovie Marcela osobne.

Musím byť technicky zdatný?

Nemusíte sa báť, že by ste niečo technicky nezvládli. Online kurzom vás prevedieme krok za krokom, akoby „za ručičku“. Video si môžete kedykoľvek zastaviť, alebo sa vrátiť na miesto, ktoré momentálne riešite. Ak by ste predsa len narazili na nejaký problém, napíšte e-mail na podpora@profimvo.sk alebo zavolajte na telefónne číslo +421 902 218 551. Vaša správa dorazí nášmu Matúšovi, ktorý sa u nás v PROFIMVO stará o spokojnosť zákazníkov. V málo pravdepodobnom prípade, že vám nebude vedieť odpovedať na vaše otázky, tak vám odpovie Marcela osobne. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Ako dlho budem mať k dispozícii kurz?

Ku všetkým modulom online kurzu „Podvojné účtovníctvo pre MNO“ ste získali doživotný prístup. Ku všetkým modulom sa tak môžete kedykoľvek vracať vo svojej členskej sekcii a postupne všetko, čo sa naučíte zaviesť do praxe.

Zabudli sme na niečo, alebo vás ešte niečo zaujíma?

Už by ste pravdepodobne mali mať dostatok informácii, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť, či do kurzu vstúpite alebo nie.

Zabudli sme na niečo? Alebo vás ešte niečo zaujíma, čo sme tu nespomenuli?

Ak áno, tak nám prosím napíšte e-mail na podpora@profimvo.sk alebo zavolajte na telefónne číslo +421 902 218 551.

Dovoláte sa Matúšovi Macákovi, ktorý sa u nás vo firme stará o spokojnosť našich zákazníkov. V málo pravdepodobnom prípade, že vám nebude vedieť odpovedať na vaše otázky, tak vám odpovie Marcela osobne.

Tešíme sa na stretnutie s vami na kurze.

Na telefóne ho zastihnete v čase od 8:00 do 16:00. Ak by sa stalo, že sa nedovoláte, tak sa vám Matúš ozve čo najskôr, ako to bude možné.