Workshop – finančný manažment

 

Účasť na workshope je BEZPLATNÁ!

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ? 

Pre tých, ktorí finančne zabezpečujú neziskovú organizáciu – pre riadiacich pracovníkov,  ekonómov,   účtovníkov,   zamestnancov  a   dobrovoľníkov v neziskových organizáciách.

Neziskové organizácie nezriadené za účelom podnikania nedokážu zo svojej činnosti vygenerovať dostatok príjmov na zabezpečenie svojho procesu. Preto sú nútené zabezpečiť viaczdrojové financovanie na pokrytie nákladov súvisiacich s ich hlavnou činnosťou a pritom ich jasne a pomerne zložito vyúčtovať jednotlivým donorom.

Finančný manažment v neziskovom prostredí zabezpečuje finančné zdroje pre realizáciu aktivít, ktorých výsledkom je dosahovanie cieľov a tým naplnenie poslania (vízie) neziskovej organizácie.

Na workshope sa dozviete:

 • AKÝ je rozdiel medzi finančným manažmentom v neziskovom a podnikateľskom prostredí,
 • AKO súvisí strategický plán s finančným plánom,
 • AKÝ je rozdiel medzi finančným plánom procesu a projektu,
 • ČO je strategické a operatívne rozhodovanie,
 • AKO organizovať finančné procesy,
 • AKO vyberať finančné ciele,
 • AKO analyzovať a hodnotiť neziskovú organizáciu ex post, aby obstála „na trhu“,
 • AKÉ sú možné zdroje financovania neziskových organizácií.

Workshop  je  zameraný  prakticky.  Súčasťou  sú  konkrétne  návody,  ako  pristupovať k finančnému manažmentu, príklady z reálnych neziskových organizácií.

Cieľom a zmyslom celého workshopu je zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na výsledkovo zamerané procesy a projekty neziskového sektora so špecifickým zmeraním na:

 1. sociálne služby a zdravotnú starostlivosť,
 2. súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia,
 3. činnosť cirkevných organizácií,
 4. celoživotné vzdelávanie a vysoké školy,
 5. advokačné, vzájomne  prospešné  združenia,  platformy  (environmentálne,  ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné

Lokalita a dátum konania workshopu

Trenčín24.1.2020 (zamerianie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
Banská Bystrica30.1.2020 (zamerianie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
Žilina6.2.2020 (zameranie na činnosť cirkevných organizácií). Predpokladaná doba trvania: 12:30-16:30 hod.
Košice10.2.2020 (zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia).Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
Nitra 11.2.2020 (zameranie na advokačné, vzájomne  prospešné  združenia,  platformy  (environmentálne,  ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné). Predpokladaná doba trvania: 12:30-16:30 hod.
Trnava 12.2.2020 (zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia).Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
ONLINE FORMA14.10. 2020 (zameranie na advokačné, vzájomne  prospešné  združenia,  platformy  (environmentálne,  ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné). Predpokladaná doba trvania: 12:30-16:30 hod.
ONLINE FORMA16.10. 2020 (zameranie na cirkevné organizácie). Predpokladaná doba trvania: 12:30-16:30 hod.