Workshop - finančné, nákladové a projektové účtovníctvo
 

Účasť na workshope je BEZPLATNÁ!

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ? 

Pre tých, ktorí vedú účtovníctvo v neziskovej organizácií – pre účtovníkov, ekonómov, zamestnancov a dobrovoľníkov.

Finančné účtovníctvo je povinnou súčasťou agendy každej právnickej osoby. Zaznamenáva každú aktivitu, ktorá súvisí s jej financovaním. Poskytuje verný a pravdivý obraz o pohybe majetku a jeho zdrojoch.

Účtovníctvo je uceleným ekonomickým informačným systémom, ktorý plní niekoľko úloh spojených s činnosťou a so špecifikami účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené za účelom podnikania.

Na workshope sa dozviete:

 • AKÝ je  rozdiel  medzi  finančným,  manažérskym  (nákladovým)  a  projektovým účtovníctvom,
 • KEDY ešte účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva a kedy je jednoduchšie prejsť na podvojné účtovníctvo,
 • AKO nastaviť účtovný informačný systém, aby maximálne uľahčil procesy rozhodovania, vyúčtovania zdrojov financovania, nákladovosti jednotlivých procesov, nielen pre kontrolné orgány,
 • PREČO je dôležité akruálne účtovníctvo,
 • KEDY je príjem súčasne aj výnosom a výdaj súčasne aj nákladom,
 • AKO účtovať hlavnú, ekonomickú, prípadne podnikateľskú činnosť,
 • AKO súvisia  finančné  ukazovatele  výsledkov  činnosti  neziskovej  organizácie s účtovníctvom.

Cieľom a zmyslom celého workshopu je ukázať dôležitosť nastavenia účtovného informačného systému pre efektívne riadenie ekonomického procesu zameraného na hospodárenie, projektové riadenie, zdroje financovania, účtovnú závierku, výročnú správu a daňové povinnosti so špecifickým zmeraním na:

 1. sociálne služby a zdravotnú starostlivosť,
 2. súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia,
 3. činnosť cirkevných organizácií,
 4. celoživotné vzdelávanie a vysoké školy,
 5. advokačné, vzájomne  prospešné  združenia,  platformy  (environmentálne,  ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné

Lokalita a dátum konania workshopu

Trnava15.1.2020 (zamerianie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
Banská Bystrica16.1.2020 (zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
Košice22.2.2020 (zamerianie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
Trenčín29.1. (zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
Žilina 6.2.2020 (zameranie na činnosť cirkevných organizácií) Predpokladaná doba trvania: 8:30-12:00 hod.
Nitra 11.2.2020 (zameranie na advokačné, vzájomne  prospešné  združenia,  platformy  (environmentálne,  ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné). Predpokladaná doba trvania: 8:30-12:00 hod.
ONLINE FORMA14.10. 2020 (zameranie na advokačné, vzájomne  prospešné  združenia,  platformy  (environmentálne,  ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné). Predpokladaná doba trvania: 8:30-12:00 hod.
ONLINE FORMA16.10. 2020 (zameranie na cirkevné organizácie). Predpokladaná doba trvania: 8:30-12:00 hod.