Semináre sú výsledkom projektu 

EKONOMICKÉ NÁSTROJE EFEKTÍVNEHO RIADENIA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Účel:
Inštitiucionálna a ekonomická stabilita, profesionalita riadenia a informovanosť neziskových organizácií s dopadom na efektivitu nimi poskytovaných všeobecno-prospešných služieb

Semináre

Cieľom tejto podaktivity je poskytnúť ucelený obsah vzdelávacích programov pre dobre spravovanú neziskovú organizáciu v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov a ekonomiky.

Vzdelávacie programy pre ekonómov, manažérov, účtovníkov neziskového sektoru, lektorov a učiteľov predmetov týkajúcich sa manažmentu, účtovníctva, ekonomiky neziskových organizácií.

Riadiaci a výkonní pracovníci, účtovníci, či ekonómovia pracujúci v mimovládnych organizáciách nemajú primeranú pregraduálnu prípravu a dostatočné skúsenosti s ekonomikou a účtovníctvom neziskových organizácií. Často majú problémy s vykazovaním finančných ukazovateľov výsledkov činnosti organizácie.

 

Manažéri organizácií nemajú relevantné podklady z účtovníctva na nastavenie ďalšieho financovania aktivít organizácie, nevyhnutné pre trvalú udržateľnosť. Neziskový sektor je veľakrát vnímaný zo strany štátu a podnikateľských subjektov, vrátane bánk a finančných inštitúcií, ako netransparentný a nedôveryhodný.

 

Na Slovensku neexistujú vzdelávacie inštitúcie (stredné ani vysoké školy), ktoré by ponúkali študijné odbory zamerané na účtovníctvo, ekonomiku a manažment neziskových organizácií.

Ponúkame semináre, ktoré sú užitočné

 • pre lektorov a učiteľov predmetov týkajúcich sa manažmentu, účtovníctva, ekonomiky neziskových organizácií,
 • pre zriaďovateľov neziskových organizácií,
 • pre donorov, ktorí poskytujú prostriedky neziskovým organizáciám a
 • pre ekonómov, manažérov, účtovníkov neziskového sektoru.

Zameranie seminárov:

 • Typológia neziskových organizáciíStrategický a projektový manažment
 • Ľudské zdroje – vedenie ľudí
 • Právne a ekonomické minimum štatutára v MNO
 • Finančný manažment MNO
 • Účtovníctvo neziskových organizácií
 • Viaczdrojové financovanie neziskových organizácií a ich zdaňovanie
 • Mzdy a personalistika