Zameranie seminárov

Účasť na seminároch je BEZPLATNÁ!

 

1. Typológia neziskových organizácií

Obsah:

 1. Členenie neziskového sektora (právne normy, na základe ktorých vznikajú subjekty „neziskového práva“, spôsob vzniku – registrácie, registre)
 2. Právne formy
 3. Legislatíva upravujúca činnosť neziskových organizácií špecifických všeobecno – prospešných služieb
 4. Komparatívna analýza vybraných účtovných jednotiek
  • občianske združenie,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne-prospešné služby,
  • nadácia,
  • neinvestičný fond,
  • cirkevná organizácia,
  • verejná vysoká škola,
  • politická strana,
  • súkromná, cirkevná škola a školské zariadenie

Lektor: Marcela Dobešová

19.10.2020ONLINE FORMA (8:30-13:00)

V prípade záujmu nás napíšte na: a.dobesova@sluzbymvo.sk

2. Ľudské zdroje – vedenie ľudí

Obsah:

 • Riadenie ľudských zdrojov, terminológia a história
 • Analýza stavu riadenia ľudí
 • Personálna stratégia a jej súčasti
 • Základné personálne procesy a ukazovatele
 • Životný cyklus zamestnanca
 • Riadenie a vedenie, manažérske štýly a postupy
 • HR značka, HR marketing
 • Firemná kultúra a spoločenská zodpovednosť
 • Rovnováha pracovného a osobného života (Work-Life Balance)
 • Generácie zamestnancov a špecifický prístup k nim
 • Špecifiká vedenia a motivovania dobrovoľníkov
 • Novodobé trendy a budúce výzvy riadenia a vedenia ľudí

Lektor: Branislav Jovankovič

9.9.2020Moyzesova 22, Žilina
16.9.2020Heydukova 12, Bratislava

3. Právne a ekonomické minimum štatutára v MNO

Obsah:

 • Právne aspekty riadenia MNO
 • Občianske a obchodné právo
 • Správne právo
 • GDPR a BOZP
 • Ekonomické aspekty riadenia MNO (riadenie procesov a projektov)
 • Personálne zabezpečenie (zamestnanci, dobrovoľníci, externí zamestnanci, mandatári, autori, SZČO) a ich zmluvné vzťahy
 • Zdroje financovania MNO – z činnosti a na činnosť
 • Kontroling zameraný na výsledkovo orientované činnosti
 • Analýza hospodárenia
 • Smernice – interné predpisy MNO

Lektor: Katarína Mráviková, Branislav Strečanský

17.9.2020Moyzesova 22, Žilina
25.9.2020Heydukova 12, Bratislava

4. Finančný manažment MNO

Obsah:

 • Rozdiel medzi finančným manažmentom v neziskovom a podnikateľskom prostredí
 • Cyklus finančného manažmentu
 • Finančné plánovanie
 • Finančné rozhodovanie (strategické, operatívne)
 • Organizovanie finančných procesov pri zohľadnení špecifík financovania neziskových organizácií
 • Finančné ciele
 • Cash-flow v podmienách neziskového sektora
 • Finančná analýza neziskovej organizácie ex post a jej hodnotenie

Lektor: Marcela Dobešová

21.9.2020Heydukova 12, Bratislava
25.9.2020Moyzesova 22, Žilina

5. Účtovníctvo neziskových organizácií

Obsah:

 • Zákon o účtovníctve
 • Podvojné účtovníctvo, účtovné knihy
 • Účtový rozvrh
 • Špecifiká účtovania v podvojnom účtovníctve – vybrané príklady
 • Účtovná uzávierka a závierka v podvojnom účtovníctve
 • Jednoduché účtovníctvo, účtovné knihy
 • Členenie peňažného denníka
 • Špecifiká účtovania v jednoduchom účtovníctve – vybrané príklady
 • Účtovná uzávierka a závierka v jednoduchom účtovníctve
 • Manažérske (nákladové) a projektové účtovníctvo ako nadstavba k finančnému účtovníctvu
 • Účtovná dokumentácia

Lektor: Jana Vršková, Ingrid Šalkovičová

28.9.2020Moyzesova 22, Žilina
30.9.2020Heydukova 12, Bratislava
20.10.2020ONLINE FORMA (8:30-15:00)
10.11.2020ONLINE FORMA (8:30-15:00)

V prípade záujmu nás napíšte na: a.dobesova@sluzbymvo.sk

6. Viaczdrojové financovanie neziskových organizácií a ich zdaňovanie

Obsah:

 • Príjmy z činnosti a získané na činnosť MNO
 • Verejné prostriedky
 • Dary, príspevky
 • Asignácia dane z príjmov
 • Charitatívna reklama
 • Verejné zbierky
 • Fondy
 • Zdaňovanie hlavnej, ekonomickej a podnikateľskej činnosti MNO daňou z príjmov
 • Kto podáva daňové priznanie
 • Daň z pridanej hodnoty vo vzťahu s činnosťou MNO

Lektor: Magdaléna Feniková

6.10.2020 ONLINE FORMA (8:30-13:00)
8.10.2020ONLINE FORMA (8:30-13:00)
13.10.2020ONLINE FORMA (8:30-13:00)
9.11.2020ONLINE FORMA (8:30-13:00)

V prípade záujmu nás napíšte na: a.dobesova@sluzbymvo.sk

7. Mzdy a personalistika

Obsah:

 • Pracovno-právne vzťahy (pracovné zmluvy, dohody – zdroje financovania)
 • Personálna agenda
 • Mzdová agenda
 • Odmeňovanie (zákonník práce, odmeňovanie vo verejnom záujme)
 • Dobrovoľníci (zmluvy, výkazy a pod.)
 • Sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov
 • Cestovné náhrady v podmienkach neziskového sektora
 • Iné zmluvné vzťahy s fyzickými osobami

Lektor: Zuzana Ondková, Štefánia Štyráková

29.9.2020Heydukova 12, Bratislava
30.9.2020Moyzesova 22, Žilina
3.11.2020ONLINE FORMA (8:30-15:00)

V prípade záujmu nás napíšte na: a.dobesova@sluzbymvo.sk