Špecifiká účtovania neziskových účtovných jednotiek vo väzbe zákonné povinnosti

(nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, cirkevné organizácie, súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia)

O SEMINÁRI

Obsah seminára:

1. Podmienky vzniku, právne formy činnosti, osobitné poslanie činnosti v súvislosti s hospodárením neziskových účtovných jednotiek
2. Požiadavky na vedenie účtovníctva, na účtovnú závierku a výročnú správu
3. Interná kontrola a osobitné požiadavky na výkon auditu vzhľadom na špecifiká svojej činnosti
4. Daňové povinnosti (daň z príjmu právnických osôb, daň z pridanej hodnoty)
5. Verejné financie, podmienky financovania, pravidlá štátnej pomoci
6. Kontrolná činnosť verejných prostriedkov v neziskových účtovných jednotkách z pohľadu NKÚ
7. Otázky a odpovede

Cieľová skupina:

- Štatutári, ekonómia, audítori, účtovníci, projektoví a finanční manažéri neziskových
účtovných jednotiek

Lektori:

- RNDr. Ing. Marcela Dobešová, analytička, ekonómka
- Ing. Emília Rybárová, audítorka
- Ing. Magdaléna Feniková, daňová poradkyňa
- Ing. Miroslav Hrudkay, štátny radca
- zástupca NKÚ

Školiaci materiál:

- Prezentácie - podklady

Motivácia:

- Komparatívnou analýzou získate komplexný prehľad vzniku, účelu, činnosti a hospodárenia
neziskových účtovných jednotiek – právnických osôb, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania.
- Podelíme sa s vami o dlhoročné skúsenosti manažmentu a implementácií ekonomických
nástrojov pri riadení neziskových účtovných jednotiek. Účtovníctvo je nástrojom, ako všetky
aktivity spojené s účelom činnosti vyčísliť a správne vykázať v účtovnej závierke. Účtovníctvo
je aj nástrojom pre daňovú evidenciu (DPH, daň z príjmu PO) a daňové povinnosti.
- Ujasníme vzťahy a zodpovednosti medzi štatutárom a účtovníkom
- Zodpovedáme na niektoré otázky týkajúce sa priamej alebo nepriamej podpory zo strany
štátu, verejných prostriedkov a kontrolného systému.

- Vytvorený priestor na otázky a odpovede.
- Každý účastník bude mať k dispozícii podkladový materiál a záznam semináru.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma vzdelávania:ONLINE (ZOOM)
Termín:30.5. - 31.5.2023
Rozsah:12 hodín (dva dni od 8:30 do 15:00 s prestávkami)
Cena:180 eur

REGISTRAČNÝ FORMULÁR