VŠETKO (NIE LEN) PRE VAŠE ÚČTOVNÍCTVO

SLUŽBY A CENY

Dokážeme vám profesionálne viesť účtovníctvo, ale nie len to. Postaráme sa aj o administratívu a ďalšie veci okolo. Pozrite sa s čím všetkým vám môžeme pomôcť.

Základné služby

Cenník služieb je platný od 1.7.2023. Ceny služieb sú uvedené bez DPH.

Základné služby účtovníctvoCena
Spracovanie podvojného účtovníctva pre organizácie nezriadené za účelom podnikania - bez projektov (sadzba za položku)1,17 EUR
Spracovanie podvojného účtovníctva pre organizácie nezriadené za účelom podnikania projektové účtovníctvo (sadzba za položku) [1]1,52 EUR
Spracovanie podvojného účtovníctva pre organizácie nezriadené za účelom podnikania - platiteľ DPH (sadzba za položku)0,98 EUR
Spracovanie podvojného účtovníctva pre farnosti (sadzba za položku)0,95 EUR
Spracovanie jednoduchého účtovníctva pre organizácie nezriadené za účelom podnikania1,17 EUR
Spracovanie jednoduchého účtovníctva pre farnosti0,89 EUR
Spracovanie účtovníctva pre podnikateľské subjekty neplatiteľ DPH1,23 EUR
Spracovanie účtovníctva pre podnikateľské subjekty platiteľ DPH0,99 EUR
Jednorázové spracovanie účtovníctva + spracovanie ročnej účtovnej závierky ak organizácia nepodáva daňové priznanie a má do 150 položiek za účtovné obdobie. Potom + 1,04 € za každú ďalšiu položku navyše.357,00 EUR
Jednorázové spracovanie účtovníctva + spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania k DzP PO, ak má organizácia do 150 položiek za účtovné obdobie. Potom + 1,04 € za každú ďalšiu položku navyše.407,00 EUR
Jednorázové spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania na poslednú chvíľu (k cene je potrebné prirátať počet položiek)467,00 EUR
Základné služby DPH, dane, majetokCena
Registrácia k DPH podľa par. 4, cena obsahuje prípravu podkladov na daňovú kontrolu (spísanie zápisnice k prevereniu registrácie). V prípade výjazdu mimo ZA sa účtuje vopred dohodnutá náhrada za výjazd (hodinová sadzba)35,00 EUR
Sledovanie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (mesačná sadzba)11,80 EUR
Výkazy daňového priznania k DPH (§4, §7 a §7a), opravy (daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz) (sadzba za podanie) cena obsahuje vyhotovenie výkazu, jeho podanie na portál FS SR a následné vyexportovanie potvrdenky o podaní, vyhotovenie prevodných príkazov11,80 EUR
Registrácia na Daň z príjmu (sadzba za 1 podanie)35,00 EUR
Zaradenie odpisovaného majetku (sadzba za ks)5,90 EUR
Zaradenie neodpisovaného majetku (sadzba za ks)3,55 EUR
Evidencia odpisovaného majetku (sadzba za ks / rok) cena obsahuje kontrolu a správne nastavenie odpisovej politiky2,35 EUR
e-KASA – ORP, VRP  (sadzba za 1 ekasu / 1 rok) cena obsahuje spracovanie intervalovej uzávierky, denných uzávierok a mesačnej evidencie pohybov na portáli Finančnej správy70,00 EUR
Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty17,50 EUR
Cestovný príkaz a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty24,20 EUR
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (sadzba za vozidlo)17,50 EUR
Základné služby účtovná závierka a poradenstvoCena
Ročná uzávierka + Daňové priznanie k DzP PO (sadzba za 1 podanie) cena sa vypočíta ako dvojnásobok priemernej mesačnej platby - cena obsahuje správne vypočítanie daňovej povinnosti, vypracovanie výkazov daňového priznania+Závierka+Poznámky, ich podanie na portál FS SR a následné vyexportovanie potvrdeniek o podaní, spravovanie preddavkov na daň, vyhotovenie prevodných príkazov k všetkým spomínaným aktivitám, inventarizácie majetku a záväzkovmin. 118,00 EUR
Opravné / dodatočné daňové priznania, výkazy (na žiadosť klienta) (sadzba za podanie)100% z cenníkovej ceny
Rozhodnutie o vykonaní inventarizácie (sadzba za 1 inventúru)3,55 EUR
Vypracovanie podkladov k fyzickej inventúre (sadzba za 1 inventúru)17,50 EUR
Účtovné poradenstvo (hodinová sadzba)35,00 EUR
Účtovné poradenstvo (1/2 hodinová sadzba) 23,60 EUR
Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo (hodinová sadzba)35,00 EUR
Pripomienkovanie zmlúv (hodinová sadzba)35,00 EUR

Ostatné služby

Cenník služieb je platný od 1.7.2023. Ceny služieb sú uvedené bez DPH.

Ostatné služby a administratívaCena
Účtovné podklady pre výročnú správu, pre správu o hospodárení, pre audit, na žiadosť o úver, do OR, do zápisnice z valného zhromaždenia, na daňovú kontrolu a iné (hodinová sadzba) 35,00 EUR
Príprava podkladov na valné zhromaždenie resp. na rozhodnutie jediného spoločníka (sadzba za 1 úkon)52,50 EUR
Štatistický výkaz (hodinová sadzba)35,00 EUR
Vystavenie odberateľskej faktúry2,35 EUR
Oznámenie k zrážkovej dani17,50 EUR
Zriadenie el. komunikácie na DU – príprava splnomocnenia, zriadenie autorizácie (sadzba za podanie)35,00 EUR
Komunikácia s dodávateľmi kvôli chýbajúcim dokladom (hodinová sadzba)35,00 EUR
Nahodenie počiatočných stavov neuhradených položiek z prevzatého účtovníctva k 1.1. spracovávaného roku (sadzba za položku)1,17 EUR
Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku (sadzba za 1 ks) 3,55 EUR
Cestovné výdavky - cesta ku klientovi (sadzba za kilometer)1,18 EUR
Všeobecná hodinová sadzba pre inde nešpecifikované služby / konzultácie pre ne-klientov35,00 EUR
Prepracovanie spracovaných úkonov na žiadosť klienta100% z cenníkovej ceny
Expresné spracovanie požiadavky do 24H200% z cenníkovej ceny

UPOZORNENIE
Daňové poradenstvo, ktoré je predmetom osobitnej zmluvy v zmysle zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch v znení neskorších zmien NEPOSKYTUJEME.

Poznámky:

[1] položkou projektového účtovníctva sa myslí zaúčtovaný účtovný prípad, ku ktorému je priradený zdroj financovania, príp. projekt, na ktorý sa daný účtovný prípad vzťahuje

Účtovné položky, ktoré budeme schopní importovať do nášho účtovného programu bez dodatočnej úpravy – PO OTESTOVANÍ poskytujeme so zľavou dohodnutou individuálne.

Za dodatočnú úpravu po importe dokladov sa považuje napr:
1) Vkladanie predkontácie jednotlivo do každej účtovnej položky z dôvodu odpočtu zálohy, alebo časového rozlišovania
2) ručné párovanie bankových pohybov pri nefunkčnosti variabilných symbolov
3) párovanie banky v cudzej mene

Účtovná závierka – predpokladá sa MIKRO-ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Služby mzdovej a personálnej agendy

Cenník služieb je platný od 1.7.2023. Ceny služieb sú uvedené bez DPH.

Služby mzdovej agendyCena
Spracovanie mesačných výkazov (SP, DÚ, VšZP, Union, Dôvera) (mesačná sadzba)35,00 EUR
Spracovanie výkazu do DDS (vytvorenie a odoslanie)11,80 EUR
Vypracovanie štatistických výkazov (sadzba za podanie)17,50 EUR
Oprava miezd a mesačných výkazov na žiadosť klienta (hodinová sadzba)35,00 EUR
Dohodári študenti a dôchodcovia – prehlasovanie v SP s alebo bez dôchodkového poistenia – závisí od výšky príjmu v danom mesiaci (sadzba za podanie)5,90 EUR
Nastavenie spracovania exekučnej zrážky, zrážky podľa Obč. zákonníka, komunikácia s exekútorom, výpočet zrážok zo mzdy (sadzba za zrážku)35,00 EUR
Registrácia zamestnávateľa na daň zo závislej činnosti – príprava a podanie prihlášky (sadzba za podanie)17,50 EUR
Registrácia zamestnávateľa - prihláška respektíve odhláška zamestnávateľa SP, ZP (sadzba za podanie)17,50 EUR
Zriadenie el. prístupov zamestnávateľa na SP, ZP – zriadenie el. pobočiek (zákonná povinnosť komunikovať elektronicky) (sadzba za podanie)67,50 EUR
Ročné zúčtovanie dane /RZD/ zamestnanca, potvrdenie o zaplatení dane, žiadosť o RZD na základe kompletne dodaných podkladov (sadzba za osobu)17,50 EUR
Daňové priznanie k DzP FO – typ A (zamestnanec, viacero zamestnávateľov, príjem zo Slovenska, starobný dôchodca) (sadzba za podanie)23,60 EUR
Hlásenie o vyúčtovaní dane – spracovanie a podanie na DU (sadzba za podanie)35,00 EUR
Služby personálnej agendyCena
Registrácia nového zamestnanca – prihlásenie do sociálnej poisťovne a zdravojtej poisťovne, príprava vyhlásenia na daň, registrácia do mzdového programu (sadzba za osobu)17,50 EUR
Registrácia nového zamestnanca /cudzinec/ – prihlásenie do sociálnej poisťovne a zdravojtej poisťovne, príprava vyhlásenia na daň (sadzba za osobu)35,00 EUR
Oneskorené dodanie podkladov na prihlásenie zamestnanca (dodané neskôr ako 2 pracovné dni pred nástupom zamestnanca)100% z cenníkových cien
Ukončenie pracovného pomeru zamestnanca – odhlásenie zo SP a ZP, príprava mzdového listu, ELDP, zápočtového listu (sadzba za osobu)35,00 EUR
Návrh alebo kontrola pracovnej zmluvy/dohody mimo PP/platového výmeru a ich dodatkov (sadzba za 1ks)17,50 EUR
Vypracovanie oznámení do SP a ZP – (mat. dovolenka, rod. dovolenka, PN, OČR... ) (sadzba za podanie)5,90 EUR
Rozúčtovanie miezd na strediská podľa požiadaviek klienta (hodinová sadzba)35,00 EUR
Výpočet nároku na stravné (finančný príspevok, stravné lístky), objednávanie stravných lístkov, objednávanie stravovacích kariet (hodinová sadzba)35,00 EUR
Príprava potvrdení (tlačív) na žiadosť klienta alebo verejnej inštitúcie (napr. potvrdenie pre banku k žiadosti o úver, Potvrdenie o príjme pre UPSVaR, Potvrdenie pre nárok na nemocenské dávky pre SP...) (sadzba za ks)17,50 EUR
Mzdové poradenstvo (konzultácie – email, telefón, osobne) a iné služby na žiadosť klienta nad rámec plnenia predmetu Zmluvy (hodinová sadzba)35,00 EUR
Dožiadanie nekompletných údajov ( súvisiacich s prihlásením zamestnanca alebo spracovaním miezd) [1] (hodinová sadzba)35,00 EUR
Expresné spracovanie požiadavky do 24 hodín od prijatia požiadavky klienta (hodinová sadzba)35,00 EUR

Poznámky:

[1] Klient bude vopred upozornený formou e-mailovej správy na skutočnosť, že odovzdal nekompletné údaje a na nutnosť dožiadať tieto údaje účtovníkom

PRE ZÁUJEMCOV

Máte záujem o naše služby?

Tu si vyplňte formulár, ak potrebujete okrem vedenia účtovníctva alebo miezd aj nejaké dielčie služby. Ak máte záujem o kompletné vedenie účtovníctva, tak prosím vyplňte formulár na odkaze tu. Po vyplnení sa ozveme, aby sme sa dohodli na detailoch:

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme chrániť a spracovávať za účelom vybavenia vašej požiadavky. Ako záujemci o vedenie účtovníctva vám tiež môžeme posielať e-mailové newslettery na témy okolo účtovníctva a ekonomiky 3. sektora, ktoré by vás mohli zaujímať. Prosíme, ak naše správy dostávať nechcete, odhláste sa hneď v tej prvej. Kompletné informácie a zásady podľa ktorých vaše údaje chránime, nájdete tu >>

Mnoho tipov na Facebooku

Všeobecné informácie

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení